CHTA

Cursus Astrologie IV 

Tour naar deel 3

Center for Humanistic &Transpersonal Astrology

 

Huizensystemen - deel 2

Vlierbes 9, 7261 HL  Ruurlo
Email:

chta @ astrologie.ws

 

../.. vervolg van deel 1

Reader:

ASTROLOGIECURSUSGEVERS worden verzocht deze reader NIET te printen en kopiŽren voor hun cursisten, maar ze naar deze webpagina te verwijzen. Inbreuk op het copyright en gebruik van de tekst voor eigen cursussen is niet toegestaan. De reader wordt op deze website gratis beschikbaar gesteld omdat er tot op heden alleen maar misverstanden & vraagtekens blijken te heersen over huizensystemen bij astrologiestuderenden.

(c) Joyce Hoen DF Astrol S, 2002-2010

 

DE PLACIDUS-KOCH CONTROVERSE
De PLACIDUS en KOCH huizensystemen zijn echter de huizensystemen die op dit moment in de geschiedenis het meest door astrologen gebruikt worden. Een schatting (gebaseerd op filosofische principes) is dat 70% van de astrologen Placidus gebruikt en 20% Koch (en de overige 10% andere huizensystemen). Het merendeel van de astrologiebeoefenaren gebruikt het systeem van Placidus niet omdat ze iets begrijpen van hoe de huizensystemen tot stand komen, en een bepaalde keuze hebben gemaakt, maar simpelweg omdat het onderwerp van huizensystemen dermate ingewikkeld is, en zo weinig belangstelling geniet, dat de meeste voortgaan het huizensysteem te gebruiken dat ze in het begin leerden, en waar ze naar eigen tevredenheid goede resultaten mee hebben. Placidus is in dit opzicht vergelijkbaar met meer 'conventionelere" astrologie dan Koch, die een 'vernieuwender' energie met zich meedraagt. (Placidus de Tito, de bedenker van het Placidus huizensysteem, was in zijn tijd (17e eeuw ) trouwens zelf als persoon ook behoorlijk conventioneel, omdat hij weigerde het Copernicaanse wereldbeeld te accepteren, d.w.z. het wereldbeeld dat weet dat de Zon het centrum van ons zonnestelsel is, en niet de Aarde.

Het feit dat de meeste astrologen Placidus gebruiken komt simpelweg voort uit het feit dat de Placidushuizentabellen de eerste waren die op grote schaal gepubliceerd werden voor algemeen gebruik (vanaf 1800, door "Raphael" in Engeland). Nog lange tijd daarna kon men alleen Placidus-tabellen vinden, het Koch huizensysteem werd pas in de vorige eeuw ontwikkeld.

Alhoewel het erop kan lijken dat ik Koch prefeer omdat het niet zo conventioneel is, wil ik er toch graag de nadruk op leggen, dat ik ervan overtuigd ben dat het Placidus systeem 'werkt'. Zoals elk systeem werkt, als je er maar diep genoeg van overtuigd bent. (Deze laatste opmerking maakt natuurlijk elke objectieve werkelijkheid nogal relatief, maar dat kan ik ook niet helpen). Als 300.000 astrologen (zouden er wel zoveel op de wereld zijn trouwens?) heilig overtuigd zijn van het Placidus systeem, dan zal het systeem alleen al werken, omdat er zoveel collectieve overtuiging achter ligt!

In de astrologie bestaat dus een "Koch-Placidus" controverse. Aanhangers van Koch moeten klaarblijkelijk niets van Placidus aanhangers hebben en omgekeerd, alhoewel voor mij persoonlijk geldt dat een aantal van mijn beste vrienden in de astrologie met Placidus werken:-) Waarom is er zo'n onuitgesproken strijd tussen aanhangers van systemen in de astrologie? (dat geldt namelijk voor alle systemen, er zijn er uiteindelijk legio waar je mee kunt werken, niet alleen huizensystemen). Het is bijna hetzelfde principe als dat mensen die niets van astrologie weten op slechte voet verkeren met astrologieaanhangers . Het wereldbeeld wat je normaliter gebruikt komt namelijk helemaal op de kop te staan als je het standpunt van de ander eens zou beschouwen, en zo iets is erg bedreigend voor mensen in het algemeen. Een Kochberekende horoscoop geeft namelijk andere informatie dan een Placidusberekende horoscoop, dus wat moet je nou, als je denkt dat iets toch echt objectief en concreet in de horoscoop staat en je hele systeem blijkt niet te deugen waarop je dat baseert? Daar ontstaan identititeitscrisissen door:-)

Het zal nooit lukken om aan de hand van astrologische bewijsvoering 1 systeem boven het andere te verheffen, omdat iedereen die met astrologieonderzoek bezig is, kennelijk telkens vergeet dat astrologie een TAAL is, en dat je het systeem VOOR jou moeten laten werken in plaats van de gevangene van het systeem te worden. Dat neemt niet weg dat je wel eens onderzoek zou kunnen plegen. Transits van Mars, Saturnus en Uranus zijn behoorlijk accuraat in hun timing. Vergelijk de momenten waarop deze planeten over de tussenliggende cuspen komen, en vergelijk voor jezelf het verschil in uitwerking bij transits over Placidus cuspen en transits over Koch cuspen. En wat de radix betreft: werk met heersers van huizen, en kijk waar de heersers van de huizen blijven, zowel bij Placidus als bij Koch. Als je nog les hebt, van iemand die een bepaald huizensysteem prefereert, kun je het beste dat huizensysteem volgen, dat communiceert wel zo makkelijk. In je post-academische stadium zou je voor jezelf eens kunnen nagaan welk huizensysteem nou feitelijk beter werkt voor je. Een open houding zonder vooroordeel en de durf te hebben echt waar te nemen, is het enige wat wetenschappelijk verantwoord is.

Een ander idee om de huizensystemen te relativeren is de realisatie dat de huizen met het aspect van de VORM te maken hebben, en het vormaspect van elke energie is weliswaar een poging om een diepere waarheid die voorbij de vorm gaat zichtbaar te maken, maar tegelijkertijd kan de vorm ook veel verhullen. Je bent niet je lichaam, je lichaam is een uitdrukkingsmogelijkheid hier op de aarde. Je bent je ziel, die gebruik maakt van de vorm, maar je bent niet de vorm. Conclusie is dus dat het er waarschijnlijk niet eens veel toe doet welk huizensysteem je gebruikt als je maar consequent bent, maar het doet er wel toe HOE je het gebruikt.

In alle eerlijkheid: de manier waarop zowel Koch als Placidus tot stand zijn gekomen zijn krankjorem voor mijn simplistische verstand. Ze stammen uit een tijdperk waarin het rationele rekenkundige denken de hoofdtoon aangaf, en hoe ingewikkelder hoe beter, lijkt het wel. Het liefst zou ik overgaan op Porphyrius, zoals ik al eerder aangaf, omdat eenvoud belangrijk is. Maar helaas, voor mij blijkt het Koch huizensysteem ondanks zijn merkwaardige manier van berekenen zo accuraat en concreet te werken, dat ik het er maar mee doe:-) Placidus berekende huizencuspen echter NOG merkwaardiger tot stand gekomen dan Koch; het Koch systeem is in feite dan ook ontworpen om een soort van "denkfout" uit de manier van berekenen van Placidus te halen, naar het idee van de bedenkers van het Koch systeem (Heinz Specht en Friedrich Zanzinger, met hulp van Dr. Walter Koch - die de tabellen voor het eerst in Duitsland publiceerde, waardoor de oorspronkelijke titel Geburts-Orts-Haeuser-System(GOH-Systeem) veranderde in het "Koch-Systeem").

UITGANGSPUNTEN VAN DE KOCH/PLACIDUS BEREKENINGEN
Zowel het huizensysteem van Placidus als dat wat het Koch-huizensysteem genoemd wordt, baseren zich (zoals over het algemeen gesteld wordt) op een verdeling van tijd in plaats van ruimte (Campanus en Regiomontanus projecteerden cirkels in de ruimte die ze in 4x 3 of 12 stukken verdeelden). Bij het verdelen van "tijd" in 3 stukken, gaat het in eerste instantie om de tijd die een bepaalde graad van de dierenriem nodig heeft om van Ascendant naar MC te komen. Elke dierenriemgraad heeft namelijk zo zijn eigen tijdsduur om die afstand af te leggen. Dat hangt af van WAAR je je op de aarde bevindt en van het tijdstip van het jaar. Sommige tekens doen er bijvoorbeeld op sommige Noorderbreedten in zijn geheel wel 3 uur over om over de Ascendant heen te schuiven, andere maar 1 uur (Waterman, Vissen).

De tijdsduur die een bepaalde dierenriemgraad nodig heeft om de afstand van Ascendant naar MC af te leggen op een bepaalde plek op de aarde op een bepaald moment in het jaar, wordt een halve dagboog genoemd.

Omdat de Aarde schuin staat en onophoudelijk beweegt is het niet meer dan logisch dat elke dierenriemgraad op verschillende data een andere tijd nodig heeft om van Ascendant naar MC te gaan, terwijl alle graden tegelijkertijd in zijn geheel wel 24 uur nodig hebben om de hele boog af te leggen: de nachtboog en dagboog samen.

De vraag is nu: hoe wordt een bepaalde 'halve dagboog' (behorend bij een bepaalde dierenriemgraad op een bepaald tijdstip en een bepaalde plek op de aarde) in drie gelijke stukken verdeeld om tussenliggende huizencuspen vast te stellen?

In alle huizentabellen kun je zien dat bij elk MC een vastgestelde bepaalde Sterrentijd hoort. Zo heeft het punt 0 graden Ram een Sterrentijd van 0u00'00". En 0 graden Weegschaal heeft een Sterrentijd van 12u00'00".

STERRENTIJD
We weten dat het verschil tussen Sterrentijd en Zonnetijd veroorzaakt wordt doordat er twee bewegingen tegelijk aan de gang zijn met de Aarde: in de eerste plaats draait ze om haar eigen as heen, en in de tweede plaats beweegt ze zich per dag een stukje verder langs haar baan om de Zon heen. Hierdoor ontstaat er een discrepantie tussen Zonnetijd en Sterrentijd, in die zin, dat een 'sterrendag' (1 omwenteling van Aarde ten opzichte van een absoluut nulpunt), niet gelijk is aan een 'zonnedag' (1 omwenteling van de Aarde ten opzichte van een zelfde oriŽntatie op de Zon: rekening houdend met het feit dat de Aarde zelf ook doorloopt en een iets andere oriŽntatie nodig heeft na elke omwenteling om hetzelfde stukje Zon te 'zien').

Maar wat is nu precies de Sterrentijd die in de huizentabellen en efemeriden wordt aangegeven?

Dit is niet anders dan de hoeveelheid tijd die op dat moment en op die plek is verlopen (gemeten in Sterrentijd, iets minder dan 24 uur zonnetijd), sinds het punt 0 gr. Ram door het MC schoof!

Hieruit volgt dat als 0 gr. Ram op het MC staat de sterrentijd 0.00 uur is. Dit gebeurt trouwens elk jaar in de efemeride (om het zo maar uit te drukken) rond 21 september als de ST 0.00 uur is om 0.00 GMT te Greenwich (0 gr lengte). Kijk maar eens in je efemeride als je tenminste een midnight (0.00 uur) efemeride hebt. Je vindt een sterrentijd van circa 0 en een zonnestand van circa 0.00 Weegschaal voor 0.00 uur 's nachts (GMT). Als je een horoscoop van dat moment zou maken zou de Zon vlak bij het IC staan en het IC zou dus ongeveer 0 graden Weegschaal zijn. Het MC zou dientengevolge rond 0 gr. Ram liggen. En dus is de sterretijd voor dat moment 0.00 uur. Rond 21 maart, het lentepunt, verschijnt 0 graden Ram rond 12 00 uur 's middags op het MC, de Zon staat op circa 0 gr. Ram, de Sterrentijd die in de efemeride staat is circa 12.00 uur (het is een midnight efemeride, niet een efemeride voor 12 uur 's middags). Om 0 uur 's nachts staat 0 gr Ram dus op het IC, en 0 gr. Weegschaal op het MC: dan is het ca. 12 uur geleden dat het punt 0 gr. Ram door het MC schoof, dus is de ST in de midnight efemeride voor die datum ca. 12.00 uur. (De Engelse Raphael's efemeriden zijn voor "noon" oftewel 12.00 uur 's middags, en geven dus een andere Sterrentijd aan dan de midnight efemeriden en wel telkens met 12 00 uur verschil!)

De volgende principes zijn naar aanleiding hiervan belangrijk om te weten als we de huizenberekeningen gaan maken:

1) een bepaalde graad van de dierenriem kent een vaste sterrentijd als deze graad op het MC komt op een bepaalde datum.

2) elke dierenriemgraad kent een vaste tijdsspanne om de afstand van Ascendant naar MC af te leggen op een bepaalde datum, op een bepaalde plaats. Deze afstand wordt de halve dagboog van die dierenriemgraad genoemd.

Gewapend met deze kennis zullen we nu de huizenberekeningen van Koch en Placidus rekenkundig gaan bekijken, met als voorbeeld de horoscoop van Carl Gustaf Jung.

ga naar huizen3.htm

 

 

Copyright CHTA, Center for Humanistic & Transpersonal Astrology, Ruurlo, The Netherlands.

                  Al het materiaal in deze cursus is voor strikt privť-gebruik.