Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
 

-Rieke Cooiman-

 


DE EERSTE TERUGKEER VAN DE PROGR. MAAN & DE EERSTE SATURNUSRETURN
-door Rieke Cooiman-

Inhoud

1) Waarom dit onderzoek
2) Onderzoeksopzet
3) Wie deden er mee
4) Onderzoeksresultaten:
a) Uitkomsten met betrekking tot algemene tendensen in deze leeftijd
b) De Saturnus terugkeer en de individuele horoscoop; betekenis van huisplaatsing en tekenheerschappij
c) De betekenis van de stand van de progressieve maan in de individuele horoscoop
5) De betekenis van Saturnus
6) De betekenis van de progressieve Maan
7) De terugkeer van de progressieve Maan en Saturnus tussen 28 en 29 jaar
8) Conclusie

1)Waarom dit onderzoek
Toen ik negentien was ging ik op consult bij een astrologe. Ze analyseerde mijn
horoscoop treffend en zei dat als ik 29 jaar was dit een nieuwe geboorte zou
betekenen omdat dan de eerste ronde van Saturnus voltooid was en ik persoonlijk
sterk onder de kracht van sSturnus val (ik heb een vierkant tussen de zon en
Saturnus in mijn geboorte horoscoop). Ik heb er daarna niet meer aan gedacht, maar
inderdaad werd dit een beslissende fase in mijn leven. Ik was met 28 jaar
afgestudeerd als muziektherapeute en kon niet direct werk vinden. Om werkervaring
op te doen besloot ik een periode in een psychiatrische kliniek bij Freiburg
(Duitsland) te gaan werken. Tegelijkertijd werd ik met 29 jaar, enkele maanden voor
vertrek, intens verliefd op de tweede man in mijn leven. Ik moest kiezen tussen de
partner die ik had en mijn nieuwe liefde. Het werd de moeilijkste keuze van mijn
leven en ik voelde me innerlijk verscheurd. Uiteindelijk besloot ik bij de partner die ik
had te blijven. We zijn getrouwd, hebben een huis gekocht en drie kinderen gekregen
in de jaren die volgden. De ervaring volledig de verantwoordelijkheid te dragen voor
de situatie en het thema van werk relateer ik aan Saturnus die bij mij de heerser is
van het zesde huis, het huis van werkomstandigheden. Het feit dat er een romance
speelde, die mij op een intense manier dwong te veranderen relateer ik echter aan
de progressieve maan die op de cusp van mijn vijfde huis (het huis van
liefdesavonturen) stond met transit Pluto er bovenop. Ik ben door deze wetenschap
zowel belang gaan hechten aan de terugkeer van Saturnus als aan de plaatsing van
de progressieve maan als aanduider van gebeurtenissen. Het leek me interessant
om beiden bij een grotere groep mensen te onderzoeken.

2)Onderzoeksopzet
De mensen ontvingen via mail de vraag om mee te werken met het astrologisch
onderzoek. In een meegezonden bijlage stond dan een korte uitleg over de saturnus
terugkeer rond de 29 ste verjaardag. De mensen werd gevraagd de volgende vier
vragen te beantwoorden:
1) Wat is je geboorte datum en tijdstip?
2) Hoe zou je het jaar rond je 29 ste karakteriseren?
3) Welk(e) thema(’s) speelde er op dat moment?
4) Heb je in dat jaar fundamentele keuzes gemaakt en zo ja welke?
3)Wie deden er mee met het onderzoek
Er hebben dertig personen meegewerkt aan het onderzoek. De leeftijden van de
mensen die meededen varieerden van dertig jaar tot achtenzeventig jaar. Er waren
dus mensen bij die de Saturnus terugkeer pas hebben beleefd en mensen die dat
vele jaren geleden hebben meegemaakt. De groep bestond verder uit zes mannen
en vierentwintig vrouwen. Vijf mensen wisten hun geboortetijd niet, waardoor ik hun
ervaringen rond het 29 ste levensjaar alleen heb kunnen verwerken in algemene
tendensen in deze leeftijd (4a) en niet met betrekking tot de huisplaatsing en
heerschappij van saturnus (4b) of de stand van de progressieve maan (4c).

4) Onderzoeksresultaten:

-a) Uitkomsten met betrekking tot algemene tendensen in deze leeftijd
Bij de karakteriseringen van het 29 ste levensjaar werd veel in sprekende en krachtige
termen gesproken. Mensen spraken veel in superlatieven over deze levensperiode
zowel in negatieve als in positieve zin. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Ongelooflijke
ervaring met grote impact op mijn leven’,’ Cruciaal voor mijn verdere leven’,
‘turbulent’, ‘existentiële crisis’, ‘veel vragen en onzekerheid over de toekomst’, ‘zeer
moeilijk jaar’, ‘ambitieus en gemotiveerd’. Wat ik hieruit opmaak is dat de periode van
29 ste jaar een fase van bewustwording is, een fase die zelden onopgemerkt
voorbijgaat. Deze kan ingeleid worden door een gebeurtenis van buiten zoals de
dood van iemand of juist de geboorte van een eigen kind, maar kan ook door een
proces van binnenuit tot verandering aanzetten. Een mooie verwoording vond ik bij
iemand die het beschreef als een blikseminslag. Er werd haar een vraag gesteld
waardoor de keuze die ze te maken had plotseling oplichtte.
In verband hiermee kan ik zeggen dat de laatste vraag van het onderzoek, de vraag
naar het maken van een fundamentele keuze, ook een verassend resultaat heeft
opgeleverd. Van de dertig personen die hebben meegewerkt met het onderzoek,
berichtten vierentwintig personen over een fundamentele keuze in dat jaar, dat wil
zeggen 80% ! Daarbij waren er nog vier mensen die de keuze een jaar eerder of één
of enkele jaren later maakten. Dat maakt het percentage nog hoger. De keuzes
liepen uiteen van het gaan doen van een nieuwe opleiding, in het huwelijk treden, het
indienen van ontslag, een reis gaan maken, de aankoop van een woning, het kiezen
voor en krijgen van een eerste kind, het oprichten van een eigen zaak, het
beëindigen van een relatie of gaan verhuizen.
Bij de helft van de mensen speelden meerdere thema’s een rol. Bijvoorbeeld de
geboorte van een eerste kind en tegelijkertijd een carrière uitbouw of het indienen
van ontslag op het werk en daarbij de vraag om met de partner verder een leven uit
te bouwen of een verhuizing en daarbij het oprichten van een eigen zaak op de
nieuwe woonplek. Meerdere mensen zeiden expliciet dat ze het verleden en hun
(moeilijke) jeugd achter zich wilden laten. Anderen gingen aan de slag door ruimte te
maken voor hun persoonlijk leven en/of in therapie te gaan. Enkele slagzinnen
waren: ‘Loskomen van ouders’, ‘streep onder pijnlijke situaties eigen jeugd’, ‘onder
de kerktoren uitgaan en met eigen ogen de wereld zien’, ‘uit de schulp komen’,
‘nieuw begin op alle vlakken’, ‘ergens voor gaan staan’ en ‘een wereld die openging’.
Ik heb hierbij de indruk dat het feit dat er meerdere thema’s en levensgebieden een
rol spelen samenhangt met het feit dat de hele horoscoop op een hoger plan kan
komen te functioneren (zie ook hoofdstuk 7). Het zelf, of de individualiteit krijgt meer
grip op zijn of haar geboorte potentieel. Een duidelijk voorbeeld hiervan is iemand die
een eigen bedrijf startte en dit weergaf als een keerpunt in haar leven. Ze beschreef
een grote drang naar onafhankelijkheid en eigen keuzes die ze ook maakte. In de
horoscoop is er sprake van de zon in boogschutter die tussen Uranus en Jupiter in het
vijfde huis staat. De zon in boogschutter in vijf wil zelf zijn eigen leider zijn en met
Uranus en Jupiter erbij geeft dit een grote vrijheidsbehoefte weer, met drang naar
originaliteit, naar bredere horizonten en eigen idealen. Ik vond veel minder directe
aanwijzingen in de stand van Saturnus of de progressieve maan in de thema’s die bij
haar speelden op dat moment. Het enige was dat Saturnus in het vierde huis stond,
wat wijst op het ingaan van een nieuwe bestemming. Zoals ze het jaar
karakteriseerde vond ik echter meer analogie in een ander deel van de horoscoop
namelijk in de stand van de zon met zijn aspecten.

-b) De Saturnus terugkeer en de individuele horoscoop;
betekenis van huisplaatsing en tekenheerschappij.
Naar aanleiding van de levensthema’s die mensen noemden heb ik in de horoscoop
gekeken in hoeverre die terug te vinden waren in de stand van Saturnus in huis of
huis heerschappij. Er waren vijfentwintig mensen die voor dit onderdeel meededen
met het onderzoek. Bij vijftien van de vijfentwintig mensen vond ik een overeenkomst
van de huisplaatsing van Saturnus met het thema dat speelde. Dit is 60% van de
deelnemers, dit terwijl de kans dat Saturnus in een bepaald huis staat één op twaalf
is, dus ruim 8%. Er is dus een significante betekenis van de huisplaatsing van
Saturnus met de Saturnus terugkeer. Voorbeelden hiervan zijn iemand die een
wereldreis ging maken en dus van de maatschappij weg ging met Saturnus in twaalf,
of iemand die het zwaar had met de thuissituatie na een verhuizing en het krijgen
van een vierde kindje en kampte met grote vermoeidheid met Saturnus in vier, of
iemand die stopte met een baan om al haar energie te steken in de studie die ze aan
het doen was met Saturnus in negen. Ook een mooi voorbeeld was iemand die voor
het eerst ging staan voor zichzelf en haar spirituele levensvisie tegenover haar
partner, met Saturnus in Leeuw op de Ascendant.
Bij enkele mensen vond ik geen aanwijzing in de huisplaatsing van Saturnus, maar
wel in een sterk aspect van Saturnus met een geboorteplaneet die als huisheer
duidelijk zijn stempel drukte. Voorbeelden hiervan waren iemand waarbij Saturnus
een samenstand had met venus als heer negen, die in een stressvolle en
beslissende fase van haar studie kwam bij de Saturnus terugkeer of iemand die ging
reizen met sSturnus in samenstand met mars als heer negen.
In de huisheerschappijen van Saturnus lag het percentage iets lager dan bij de
huisplaatsing van Saturnus. Negen van de vijfentwintig mensen, dus 36% had hier
een correlatie van levensthema’s met de huisheerschappij. Voorbeelden hiervan zijn
iemand die vastliep op het werk en totaal overwerkt was met Saturnus als heer zes of
iemand die begon met nieuw werk en dit echt als haar bestemming ervoer ook met
Saturnus als heer zes.

-c) De betekenis van de stand van de progressieve maan in de individuele horoscoop
Er waren ook heel wat mensen die met levensthema’s bezig waren die werden
weerspiegeld door de progressieve Maan. Ik was blij met die vaststelling omdat dit
mijn vermoedde bevestigde in het belang van de progressieve Maan voor waar
iemands interesseveld op een bepaald moment ligt. Niet minder
dan vijftien van de vijfentwintig mensen gaven een thema aan dat hiermee
samenhing, dat wil zeggen ook 60%. Dit terwijl ook hier de kans dat de progressieve
maan in een bepaald huis loopt ruim 8% is. Soms was het hierbij zo dat de
progressieve Maan het thema weergaf en niet Saturnus! Bijvoorbeeld iemand wiens
leven maatschappelijk gezien een totaal nieuwe wending nam met de progressieve
maan in het tiende huis of iemand die in het huwelijk trad met de progressieve maan
in zeven of iemand die naar het buitenland ging om er vanuit haar bestemming, als
antroposofisch verpleegkundige, te gaan werken met de progressieve Maan in zes.
Een voorbeeld van hoe Saturnus en de progressieve maan kunnen samenwerken
vond ik bij iemand die beschreef hoe ze door een zeer ingrijpende gebeurtenis waar
ze zelf geen vat op had (Saturnus in twaalf) in een existentiële crisis kwam.
Diepgaande vragen over het waarom en de zin van het leven overspoelde haar,
maar het hebben van een kindje (de progressieve maan in vijf) hield haar in leven.
Een ander voorbeeld is iemand die een periode een wereldreis maakte met een
rugzak (Saturnus in twaalf), maar dit samendeed met haar partner. En ze beschreef
hoe ze voor en tijdens die reis met de vraag leefde of ze met hem verder zou gaan
(progressieve Maan in zeven).

5) De betekenis van Saturnus
Saturnus heeft als vanouds te maken met de morele orde zowel innerlijk als uiterlijk. 1
Het is het beginsel van zelfbehoud en concentratie dat zich kan manifesteren als een
zuiver defensieve, angstige houding of als een bewust streven naar vervulling van
iemands ambities en het vervullen van zijn plicht en verantwoordelijkheid 2 . Het is het
beginsel van structuur en stabiliteit. Saturnus werkt via de tijd en het leren door
ervaringen in de praktijk van het dagelijks leven die slechts verkregen wordt door
herhaling. Het heeft daarmee verband met de Griekse God Kronos die onpartijdig en
onpersoonlijk strikte rechtvaardigheid betracht maar weinig genade kent. Door de
planeet Saturnus leren we de wet van oorzaak en gevolg kennen of anders gezegd, je
oogst wat je zaait. Saturnus heeft te maken met onze ware aard en wordt met name
als een streng verwijt of als een daad van het lot ervaren als we niet via onze ware
aard leven. Vanuit de horoscoop gezien betekent de stand van Saturnus die delen
van de psyche die we moeten integreren om tot een gevoel van heelheid te komen,
maar waar we in eerste instantie bang voor zijn. Het is de psychische energie van de
schaduw, die delen die wij blokkeren en die we vanuit schuldgevoel en angst vaak op
de omgeving projecteren. Vanuit de volkswijsheid in sprookjes is het het monster dat
ondanks al zijn lelijkheid, hardvochtigheid en angstaanjagendheid, aan het eind van
de vertelling in de knappe prins verandert 3 . Het monster kan door de prinses uit zijn
betovering bevrijd worden wanneer het louter als zichzelf, in zijn totaliteit bemind
wordt.6) De betekenis van de progressieve Maan
De progressieve Maan is een symbolische analogie dar één dag van een
planeetbeweging gelijk staat aan één levensjaar. De maan schuift ongeveer dertien
graden per dag op door de dierenriemtekens of, symbolisch, dertien graden per jaar.
In 28 jaar legt ze in een progressieve beweging de totale dierenriem van 360° af.
Evenals Saturnus loopt de progressieve maan tweeëneenhalf jaar door één teken en
gemiddeld ook tweeëneenhalf jaar door één huis. De progressieve maan staat voor
beweging in tijd, voor verandering, het levensritme en het absorberen van
ervaringen. Waar de progressieve maan staat, staan we open voor nieuwe
ervaringen. We zijn voor dat levensgebied op dat moment in de tijd ontvankelijk en
zoeken er voeding. Tegelijkertijd ontmoeten we ervaringen en situaties die
overeenkomen met het teken en huis waar de progressieve maan in staat. Er is een
grote emotionele betrokkenheid op dat levensgebied en vaak vinden er
veranderingen en ontwikkelingen plaats die (ook later) een hulp voor ons zijn.

7) De terugkeer van de progressieve Maan en Saturnus tussen 28 en 29 jaar.
Ontwikkelingen in de tijd worden in de horoscoop aangegeven door bepaalde cycli
van planeten. De belangrijkste voor het mensenleven daarbij zijn de cyclus van de
progressieve maan en die van Saturnus. Het ‘leven’ op zich is een abstract begrip,
het wordt pas grijpbaar wanneer dit leven zich manifesteert in de stoffelijke, zintuiglijk
waarneembare wereld, met andere woorden: een vorm aanneemt. In de astrologie
valt het begrip ‘vorm’ inhoudelijk onder twee planeten: de vaste vorm wordt bepaald
door Saturnus, de vloeiende door de maan, die we eigenlijk als de in vaste vorm
vervatte levensinhoud kunnen beschouwen. Het is betekenisvol dat deze beide
hemellichamen die op de vorm betrekking hebben in een gemiddeld mensenleven
beide driemaal een volledige ronde door de horoscoop maken. Saturnus doet dit als
transit met een omlooptijd van ongeveer 29,5 jaar en de maan doet dit in haar
secundaire progressie in ongeveer 28 jaar. Beide planeten hebben te maken met de
vorm en het vormings- of leerproces van het leven: de maan als opnemend en
reproducerend vermogen en Saturnus als structurerende kracht en als het leerproces
van de pijn. De functie van Saturnus heeft te maken met puinruimen, met grote
schoonmaken en orde op zaken zetten met betrekking tot een bepaald levensgebied.
Het is de structuur waarbinnen iets anders vorm kan krijgen en de pijler die de zaak
op z’n plaats houdt terwijl de maan de inhoud is en met voeding en verzorging, met
vanzelfsprekende ervaringen en ontwikkelingen te maken heeft.
In de eerste 28 jaar van het leven staan we sterk onder invloed van onze ouders en
van de dingen die zij ons leerden. Ook worden we sterk gevormd door
maatschappelijke en culturele invloeden. Na 28 jaar is de vorming van het voertuig
waarmee we ons in de maatschappij staande houden afgerond. Met het begin van de
tweede cyclus gaat het om het vormen van een eigen identiteit en het vinden van
een eigen unieke manier van zelf expressie 7 . Het is daarbij betekenisvol dat het eerst
de progressieve maan is die terugkomt op zijn geboortestand en dan pas (een jaar
later) Saturnus. Wanneer alle ervaringsgebieden van de horoscoop gevoelsmatig zijn
doorleefd en verweven zijn met de persoonlijkheid (maan) komt de structuur van het
leven en de eigen verantwoordelijkheid aan de orde (Saturnus). Er ontstaat de
mogelijkheid de culturele identiteit op te kunnen werken naar een hoger niveau dat
meer in overeenstemming is met de eigen individualiteit. Dit heeft astrologisch ook te
maken met Uranus die met 29 jaar voor het eerst een driehoek maakt met zijn
geboortestand. Er is een tendens tot breken met wat bij het verleden hoort en
opnieuw te beginnen met wat men werkelijk als individu wil. Men moet opstaan uit de
stroom van het verleden om het eigen geboorte potentieel te vervullen. Dit is vaak
een jaar van keuzes waarin de richting van het leven bepaald wordt, evenals de soort
mensen waarmee men om wil gaan, en het beroep of de zakelijke houding die
iemand prefereert . Voor velen betekent dit een crisis. Men kan zich onbegrepen en
hopeloos voelen, met depressies tot aan zelfmoordgedachten toe. Het aanvoelen
van het eigen wezen en de eigen verantwoordelijkheid kan creatieve vermogens
boven brengen en een gevoel van vrijheid, maar het kan ook verlammen en angstig
maken. Vanaf de terugkeer van Saturnus, dus na 29 jaar, is het de bedoeling van de
kosmos ons bij onszelf terug te brengen en dat we leren ons af te stemmen op ons
innerlijk geweten en niet op wat de buitenwereld van iets vindt.

8) Conclusie
De terugkeer van de progressieve Maan en Saturnus was een boeiend thema om mij
in te verdiepen. Ik ben de dertig mensen die hebben meegeholpen met het
onderzoek zeer dankbaar. Het heeft mij zo mogelijk nog meer doen inzien in het
belang van de terugkeer van Saturnus voor een diepere en bredere vervulling van
iemands levenspotentieel. Zowel de algemene tendens in die levensfase welke zo
significant is- 80% van de mensen die een fundamentele keuze maakten, als de
verbinding van de uitkomsten met de individuele horoscoop-60% van de mensen die
een thema aangaven in verbinding met Saturnus qua huisstand en nog eens 60% in
verbinding met de stand van de progressieve Maan, geven mij het gevoel dat er
zeker meer is tussen hemel en aarde en dat beide factoren daar een belangrijke rol
in spelen.

Bronnen:
7 Hamaker-Zondag, karen, Psyche en astrologisch symbool, p 216,1978
8 Ruperti, Alexander: Cosmische cycli van wording, p 165, 2005
9 Hoen, Joyce: Transits als spiritueel groeiproces, p18, 2004

Vervolg rondleiding door de site