Terug naar de index

DOSSIER PSYCHIATRIE

1.Onvrijwillige opname

2.Psychofarmaca 

3.Psychose & behandeling 

4. Psychose symptomen & Kundalini;  horoscoop Nijinski

5. Psychose & Filosofie: Taal, klank, betekenis en communicatie

6. Psychose: symptoom "koopwoede"

7. Schizofrenie

8. Psychiatrie versus de spirituele ervaring

9. De Narcistische Persoonlijkheid (volgt)

10. Manische Depressie (volgt)

11. Borderline (volgt)

12. Depressie (volgt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOSSIER PSYCHIATRIE & ASTROLOGIE
7. Schizofrenie

Gevonden op het forum van Santť: 
een aanklacht tegen de psychiatrie in NL, heel fel, maar er zit volgens mij veel waarheid in. Klik hier

Om heel eerlijk te zijn weet ik niet goed raad met het etiket "schizofrenie". Ik heb namelijk nog nooit iemand meegemaakt die psychiatrisch gelabeld is als "schizofreen", alhoewel ik heel veel horoscopen heb van "schizofrenen", veel meer dan van "psychoten".  Aangezien er volgens de Merck Manual meer personen schizofreen zijn dan er diabetici , ms-patienten, of Alzheimer patienten zijn, is het niet vreemd dat ik veel horoscopen heb, wel vreemd dat ik eigenlijk nog nooit zo iemand heb meegemaakt.  Mijn vermoeden uit de literatuur is dat een schizofrene persoon wel een psychose kan krijgen, maar een psychotische persoon hoeft geen schizofreen te zijn. Bij een "psychose" denk ik aan een uitbraak of plotselinge Uranische doorbraak,  bij schizofrenie denk ik aan een langdurige meer permanente toestand, maar ik laat me graag corrigeren als dat niet zo is.

Over de " schizoÔde persoonlijkheid "  schrijft de Merck Manual het volgende: ze zijn introvert, teruggetrokken; ze zijn emotioneel koud, en sociaal afstandelijk. (Het solitaire leven, dat in sommige visies, de meer filosofische en spirituele namelijk,  zelfs de weg naar zelfkennis is, wordt duidelijk als een ziekte beschouwd binnen de psychiatrie). Ze zijn meestal geabsorbeerd door hun eigen gedachten en gevoelens  en zijn bang voor intimiteit met anderen. Ze praten weinig, dagdromen een eind weg, en prefereren theoretische speculatie boven praktisch handelen (iets waar volgens mij de gemiddelde wetenschapper ook last van heeft...)  Fantasie is een gebruikelijke uitlaatklep. (pagina 426).

Over schizofrenie schrijft de Merck Manual  dat de ziekte duidelijk een BIOLOGISCHE oorzaak heeft (wat deze is weet men niet).  Voor het mannelijk geslacht breekt de schizofrenie het meest door tussen het 18e en 25e levensjaar, voor het vrouwelijk geslacht tussen 26 en 45. Dat is vreemd en dat moet ergens op wijzen. Voor mannen vindt het dus het makkelijkst plaatst tijdens de adolescentie, voor vrouwen tijdens de volwassenheid.  Het kan samenhangen met hormonale verschillen, (melatonine, serotonine) maar hormonen reageren op de geest (EN NIET ANDERSOM). 

SCHIZOFRENIE SYMPTOMEN

Weer volgens the Merck Manual: 

1) WAANBEELDEN. IdeeŽn gebaseerd op het verkeerd interpreteren van ervaringen. Voorbeeld: achtervolgingswaan.  Of de waan gekweld te worden, gevolgd, bedrogen en bespioneerd.  Andere wanen kunnen zijn dat passages van boeken, kranten of liedjes speciaal voor hen bedoeld zijn. Of ze kunnen de waan hebben dat anderen hun gedachten kunnen lezen, of dat ze gedachten kunnen injecteren in anderen.  Hallucinaties.

Denkt men dus maar zo dat het hier slechts om WANEN gaat? Dat de waarnemingen die hierboven beschreven worden verkeerd geÔnterpreteerd worden door de schizofreen zou wel eens kunnen, omdat objectieve werkelijkheden geÔnterpreteerd worden volgens het subjectieve verleden van de persoon,  maar de psychiatrie interpreteert de symptomen eveneens verkeerd, als men niet in de gaten heeft dat "wanen" meer zijn dan alleen maar inbeelding. Het gaat om een contact met een werkelijkheid waarin alles met elkaar verbonden is, maar door de subjectieve geest, getraind in het dualistische denken, gesplitst wordt in kwaad en goed. Angst maakt zich meester van de waarnemingservaring. En de psychiatrie reageert er alleen maar op door ontkenning en plakt er etiketten als inbeelding op. Dat schiet lekker op.... 

2.) WANORDELIJKE GEDACHTEN, ongeorganiseerd denken, het spreken rammelt, gaat van het ene op het andere onderwerp over, en is niet meer gefocussed. De communicatie kan van ongeorganiseerd, tot compleet onsamenhangend en onbegrijpelijk gaan. Bizar gedrag zoals in kinderachtig gedrag, opgewondenheid of een ongepaste verschijning, hygiŽne of gedrag.  Katatonie is een extreme vorm waarin een persoon rigide blijft zitten en tegenspartelt tegen het zich laten verplaatsen, of in contrast daarmee doelloze motoriek vertoont. De persoon vertoont soms geen emoties meer in het gezicht en is niet geÔnteresseerd in zijn of haar sociale omgeving.

(Dit lijkt alles op een staat waar de ziel vrijwel volledig uit het lichaam is, het is in theorie zelfs denkbaar dat in sommige situaties entiteiten het lichaam dan deels kunnen gebruiken). 

De onderstaande horoscoop is van iemand die betiteld is als schizofreen, maar eerder de kenmerken van de "schizoÔde persoonlijkheid" zoals bovenaan omschreven, heeft en wellicht ook psychotisch is. Hij is op zijn 18e opgenomen in een inrichting, permanent.. Pluto transit was net in zijn 12e huis gekomen..... het symbool voor macht, en God.  Hij leed aan "godsdienstwaan", is altijd filosofisch bezig, en bevindt zich in de inrichting met een soort zelf aangestelde functie van priester of iets in die trant. (Zie de enorme 9e huis -content in zijn horoscoop).  Ongetwijfeld daarmee geridiculiseerd door de status quo, maar wat, als hij daadwerkelijk een bewustzijnsdoorbraak zou hebben meegemaakt die hij alleen niet goed kon hanteren en waar zijn ego uiteindelijk mee aan de haal is gegaan?  Wat is het verschil tussen hem, die zegt "Ik ben God" en Sai Baba, die hetzelfde zei?  Beiden hebben Saturnus in het 1e huis staan....

Laten we eens beginnen met te kijken naar Pluto in de radixhoroscoop, omdat deze zo'n belangrijke rol speelt bij het uitbreken van de schizofrenie (Pluto ging toen transit in het 12e huis, het gebied van het collectieve onbewuste, lopen). Pluto is de heerser van de Ascendant en staat in het 10e huis, oppositie de Maan in Waterman. De persoonlijkheid is hiermee al aardig neergezet: de Waterman-Maan in het 4e huis die in ieder geval bezig is met een deconditionering van de omgeving, die los wil komen van de familie-binding,  en "soclaal afstandelijk" kan zijn (zie de kenmerken voor de schizoÔde persoonlijkheid hierboven).  Pluto staat er tegenover en maakt elke beleving van de persoonlijkheid (het ego), ongelooflijk intens en diepgravend. Een Schorpioen Ascendant is altijd gesloten over zichzelf, maar neemt wel alles waar. Emoties zijn dus heel diep, en tegelijkertijd worden ze niet makkelijk (tot helemaal niet)  geuit De emoties worden alleen secundair geuit, via theorieŽn en visies op de wereld en het mensbeeld (Kreeft/9e huis).  Pluto in het 10e huis heeft te maken met iets wat buiten controle van het bewuste ego ligt (dat geldt voor alle Pluto standen in alle horoscopen), omdat Pluto de intentie van de ziel voor deze incarnatie laat zien.)  Het 10e huis heeft te maken met de rol die je in de wereld speelt.  Het thema "maatschappelijke macht en onmacht" staat hier centraal. De Schorpioen Ascendant kan op zich al op een heel diep niveau het gevoel hebben zich te moeten "bewijzen" om te mogen bestaan, hier verbonden met een "maatschappelijke positie" (heerser Ascendant in 10). Er is vaak sprake van diepe herinneringen aan onderdrukking van de maatschappelijke positie met Pluto in het 10e huis, en er is sprake van een diep innerlijk weten dat je ook "oppermachtig" kunt zijn in de wereld. Het gaat hier echter om de macht van de ziel, niet om die van het ego. Maar de persoonlijkheid met Pluto in het 10e huis kan dus wel degelijk gevoelens hebben "oppermachtig" te zijn liever dan totaal niets voor te stellen. In dit leven zien we in feite beide gebeuren. Het gaat om iemand die zich toen hij jong was God waande, (oppermachtig), en tegelijkertijd daarvoor compleet onderdrukt werd in zijn maatschappelijke status, die voor het oog van de wereld tot nul is gereduceerd. In de inrichting zelf heeft deze persoon zijn eigen positie een beetje gewaarborgd door toch de geestelijk leidsman uit te hangen, wat een diepe existentiŽle betekenis geeft aan zijn leven. Zonder dat zou hij verloren zijn in deze situatie van zijn leven. (Uiteraard heeft hij ook een enorme nadruk op het 9e huis, waardoor het alles om geestelijke inzichten gaat). Dat deze persoon last zou hebben van grootheidswaan op zich is volgens mij niet zo. Het is eerder een compensatie voor zijn gevoel niets waard te zijn. Zijn Zuidknoop staat conjunct de Zuidknoopheerser, te weten Mercurius, in Tweelingen waardoor het kenmerk van geabsorbeerd te zijn in de eigen gedachten absoluut een gegeven is. Het is pas bij de Noordknoopheerser dat we het Leeuwgedrag van eventuele grootheidswaan kunnen zien in de horoscoop, Jupiter die de heerser is van de Noordknoop en dominant staat vierkant de Ascendant. In feite betekent het dat hij zou moeten leren in zichzelf te geloven, en zijn ideeŽn wel degelijk te verkondigen. Het betekent in ieder geval niet dat hij geboren is met een Leeuw-kracht van "mijn ideeŽn zijn de belangrijkste", integendeel.  Alle eventuele grootheidswaan is hier "Godsdienstwaan" waarbij je vraagtekens kunt zetten bij het woord "waan", maar hoe dan ook kwam de 12e huis content compleet zichtbaar naar buiten toen Pluto in 12 begon te transiteren, en in de radix in 10 staat. Het is de Pluto kracht die hier "Ik ben God" zei, psychologisch mogelijk als een totale overcompensatie (Saturnus in Schorpioen in 1: angst persoonlijk slechts een niemand te zijn) , maar niet alleen. Het is wel degelijk gekoppeld aan het in contact zijn geweest met diepe spirituele inhouden (12e huis). 

Het symptoom "angst voor intimiteit" wat genoemd wordt bij de schizoÔde persoonlijkheid wordt ook gesymboliseerd door Saturnus (angst voor afwijzing) in het teken Schorpioen (intimiteit ) in het 1e huis (in persoonlijke relaties) naast de Maan in Waterman Je kunt je voorstellen dat deze jongen zichzelf niet persoonlijk bloot gaf, maar inderdaad heel veel bezig was met de diepere filosofische vraagstukken in het leven, zich van alles afvragend. Introvert zijn, teruggetrokken zijn, past ook bij deze Saturnus in Schorpioen, die overigens ook dominant is in zijn horoscoop (vierkant het MC). 

Dat deze jongen meer in zijn hoofd leefde dan daadwerkelijk in zijn lichaam, dat hij meer dacht dan handelde, wordt ook gesymboliseerd door het gegeven dat het teken Stier, dat met indaling in de materie te maken heeft, het lijfelijke aanwezig zijn op de aarde, op cusp 8 staat (is  de ver van mijn bed show in de horoscoop zeg maar), en Mars conjunct Uranus vierkant Neptunus staat. In het 9e huis: al het handelen is gericht op het begrijpen van de wereld, bezig met verder gaan, waarneming van hoe geleefd wordt (Kreeft), bijna antropologisch dus. (Deze jongen had antropologie kunnen studeren). Maar hij bestudeerde het leven sowieso al in zijn geest, )Mercurius in Tweelingen conj Zuidknoop en alle planeten in 9), en zat (en zit) waarschijnlijk meer in zijn hoofd dan in zijn lichaam. De overeenkomst met het op pagina 4 genoemde Kundalini symptoom dat Kundalini de kruin uitgaat, (en niet terugkeert naar het lichaam), is snel gelegd. Geestkracht die naar boven stijgt, en geen balans vindt in "aarding" , zorgt dat de poppen aan het dansen zijn dus.  In de astrologie hebben we in feite maar twee echte "aarde-tekens" Stier en Steenbok. Het teken Maagd is "mentaal" en wordt wel een aardeteken genoemd, maar is geen aarde in de zin van fysiek in contact zijn met je lichaam (Stier) of fysiek in contact zijn met de sociale werkelijkheid van tijd en ruimte (Steenbok).  Stier en Steenbok zijn dus ook twee verschillende vormen van "aarding". Stier is het lijfelijke in contact komen met de aarde door middel van de natuur zelf, door middel van alles wat materieel vormgegeven is. Saturnus en Steenbok heeft met de "soclale werkelijkheid" te maken, de regels opgelegd door de buitenwereld, maar ook met incarneren in tijd en ruimte.. Een Maan in Waterman, zoals in deze horoscoop heeft hoe dan ook niet zo veel op met regels. Als hij een intieme relatie gehad zou hebben (Stier op 8) zou hij al beter in het lichaam gekomen zijn. Zonder persoonlijke intieme relatie, is zijn enige houvast Steenbok en Saturnus. Steenbok staat in het 3e huis, en heeft weer te maken met communicatie en de ideeŽnwereld. Saturnus staat in het 1e huis en geeft hem zelfs angst voor afwijzing in persoonlijke relaties. En nu komen we op een groot psychologisch probleem. Enerzijds is het namelijk de bedoeling voor iedereen in het leven om voorbij de angst van afwijzing door anderen te komen, en dus Saturnus te overstijgen, anderzijds is het de bedoeling dat je vervolgens  Saturnus integreert (internaliseert) en innerlijk de keuze maakt je bijvoorbeeld te gedragen via disciplinering van wat je wel en niet vertelt  (Steenbok in 3) aan de buitenwereld, hoe je je gedraagt etc. Het opeens loskomen van "wat men van je vindt" en helemaal gefixeerd te zijn op wat je van je zelf vindt, je EIGEN AUTORITEIT te worden, is wel degelijk een stap in je persoonlijke groei, maar vervolgens zonder ENIGE Saturnale belemmering (Steenbok in 3) , het jezelf afremmen dus, je geest de vrije hand geven is typisch het kenmerk van een psychose of van schizoÔde gedrag: alle Saturnale barriŤres zijn dan doorbroken. De doorbreking vindt alleen maar relatief gezond plaats in meditatie, die ook op een katatonische toestand kan lijken voor niet-mediteerders, , maar zonder enige spirituele training en zonder goede meditatietraining om de geest te begeleiden op dit pad voorbij Saturnus, met andere woorden, bij spontane verlichtings-ontwakingen, heb je dus, nogmaals, de poppen aan het dansen.  Dus deze volgende stap van zelfdisciplinering dient ook gemaakt te worden, anders "vlieg je er uit" zeg maar. De volgende stap is dus een soort van persoonlijke discipline en jezelf "afremmen".. Maar deze jongen werd al op zijn 18e in een inrichting geplaatst, zodat het in deze incarnatie waarschijnlijk blijft bij het leren zichzelf te durven zijn zo goed en kwaad als het gaat in een verdovende omgeving. Psychologisch is het overstijgen van de eerste fase van Saturnus: het je niet langer iets aantrekken van wat anderen van je vinden, dus wel een enorme stap in je groei, maar het betekent tegelijkertijd dat je in dat niemandsland van geen uiterlijke regels, dus een innerlijke verantwoordelijkheid en innerlijke regelgeving moet gaan opbouwen. En precies dit zorgt er voor dat een schizoÔde persoonlijkheid, een psychotische persoon, en mogelijk een schizofrene persoon, helemaal niets kan met uiterlijke do's en don't , en niet luistert. De volgende fase is aangebroken. De fase van leren je zelf af te remmen.  Dit soort geestelijke processen vindt zonder spirituele begeleiding niet plaats in de westerse wereld, dus komt het aan op innerlijke begeleiding, de innerlijke guru zeg maar. Maar ja, in een wereld waarin zelfs innerlijke guru's en de innerlijke god zelfs niet bestaat, bestaan er dus psychiatrische inrichtingen die mensen vervolgens op chemische en zelfs gewelddadige wijze afremmen.  Cynisch genoeg is de uiterlijke afremming en het opgesloten worden, de spiegel voor wat de persoon beter zelf had kunnen doen, dan was het met minder chemische rotzooi gebeurd. 

SAI BABA

 

Ook Sai Baba heeft Saturnus in het 1e huis in Schorpioen, dit keer vierkant de dominante Neptunus op het MC, conjunct de Zon. "Ik (Zon) ben (Ascendant) God (Neptunus), - hij zei er gelukkig wel bij: "maar jij ook, alleen weet je dat niet".  Het is overigens DEZE uitspraak waarmee hij faam maakte in het Westen. In Nederland zou hij al lang wegens godsdienstwaan opgepakt zijn, ongeacht zijn uiteraard veel meer in balans zijnde uitspraak "maar ook jij bent God, alleen weet je dat niet".   Saturnus in Schorpioen in het eerste huis betekent ook hier voorbij de angst voor afwijzing komen van wat anderen over je persoonlijkheid zeggen, en dan vervolgens wel enige discipline aan de dag leggen vanuit je eigen innerlijk omtrent je gedrag met betrekking tot intimiteit. Dat hij occulte gaven heeft gehad, en moest ontwikkelen, is nog tot daar aan toe, dat hij ook bekend werd om het bouwen van ziekenhuizen (Neptunus op het MC) is nog tot daaraan toe, dat hij een guru werd met occulte gaven (Pluto in 8: wetten van manifestatie kennen), is nog tot daar aan toe, dat hij daaraan ten onder ging en de zaak ook bedroog (Neptunus op het MC), is nog tot daar aan toe,  maar dat hij zichzelf niet altijd onder controle heeft en dus telkens ook zelf de Saturnus factor verliest , in relatie met jongens, is zijn downfall. (Saturnus in Schorpioen in 1, zowel zelfcontrole, als dit verliezen).  Hij creŽert daarmee karma. Soms is karma het enige wat je aan de wereld bindt.  Het kan in zijn geval ook om Stier op 7 en Mars in Stier gaan. Een manier om weer op de aarde te komen. Maar daarmee schade aanrichtend aan anderen. (Pluto in 8). Waar me het hier echter om gaat is alleen zijn uitspraak "Ik ben God"., een uitspraak waarvan Yogananda zei dat je beter zegt" God is in mij". In India bestaat al een eeuwenoude traditie m.b.t. kennis van het bewustzijn en de menselijke geest. Er zijn minder psychiatrische instituten, omdat het hele mens-en wereldbeeld gegrondvest is op spirituele principes. Met het snelle verwestersen van de Indiase maatschappij heb je kans dat de zieke westerse psychiatrie ook zijn intrede gaat doen in India in plaats van het omgekeerde, dat India zijn eeuwenoude inzichten gezond exporteert naar het westen, waar de arrogantie zo groot is, dat ze in uitspraken van een psychoot of een schizofreen alleen maar spiegels kunnen zien van de eigen grootheidswaan en het aldus betitelen, daarmee de eigen positie veiligstellend.. Als iemand in Nederland s nachts met klankschalen bezig is om geesten te verdrijven, in een psychose, en de buren de politie bellen, wordt zo iemand onder rechterlijke macht en politiedwang opgesloten en onder de medicijnen gegooid. In India zouden de buren meedoen. Bij wijze van spreken. Het is wat zwart-wit gesteld maar ik ben er van overtuigd dat de westerse psychiatrie de helft van de oosterse spirituele ervaring als psychotisch of schizofreen beschouwt. Dat ze dat doen is nog tot daaraan toe. Iedereen zijn geloof. Maar dat het voortdurende met medicijnen vergiftigen door deze academische groep "geestelijke heelmeesters" door de overheid gesanctioneerd wordt, is dus bijna precies hetzelfde als de heksenverbranding uit de middeleeuwen. Hoezo evolutie?  

Terug naar de eerste pagina       vervolg de rondleiding door de hele website