Humanistische Astrologie

door Alexander Ruperti

   
DEEL 1

DEEL  2

Ruperti: over de huizen

Ruperti: een nieuwe psychologie dank zij de astrologie

Tour

Home


  Lezing gehouden door Alexander Ruperti in september 1986 op het congres van de Astrological Association, te Nottingham, Engeland. Oorspronkelijke vertaling: Erna Sengers.

Deze lezing werd in het Nederlands eerder gepubliceerd in zowel Astrokring als Astro-time, en is een goede aanvulling op de verklaring van het woord "humanistisch", dat in de Nederlandse taal makkelijk geassocieerd wordt met het Humanistisch verbond, maar in astrologisch verband wat anders betekent en komt van Rudhyar's terminologie Humanistic Astrology.

Ik wil u een inleiding geven op de Humanistische Astrologie van Dane Rudhyar. Ik herinner mij dat ik, toen ik in 1936 zijn eerste boek "Astrologie, Aanleg en Karakter" las, dit mijn gehele leven veranderde. Ik probeerde enkele van zijn ideeen te bespreken bij de 'Astrological Lodge' in Londen, waar Charles Carter toen nog voorzitter van was. Dit lukte niet zo best, omdat Carter niets moest hebben van Rudhyar. Hij noemde hem een 'oude windbuil', en vond dat Rudhyar's ideeen niets konden bijdragen aan de astrologie. Maar hij was toch reeel genoeg om me twee of drie keer een lezing te laten houden voor de Lodge. Helaas is Rudhyar, na 90 jaar op deze aarde geleefd te hebben, overleden. Het was een buitengewone man, omdat hij 50 jaar geleden al over dingen sprak, die nu voor 'nieuwe ideeen' worden gehouden. Het gaat hierbij echter in het geheel niet om een nieuwe aanpak van de astrologie, of om een nieuwe techniek. Humanistische astrologie is een doelbewuster gebruik maken van de astrologie en daardoor een ander leven te gaan leiden.

Het belangrijkste doel van Rudhyar was om de naar zijn idee fundamentele behoefte van de mens in de 20e eeuw aan te spreken. Hij vond het essentieel dat men zich beter realiseerde wat psychologie betekende. Ik las in een bekend astrologisch blad in Engeland, dat er een stevig gevecht aan de gang is tussen degenen die vinden dat de astrologie zich moet aansluiten bij de dieptepsychologie en degenen die zeggen, dat astrologie volwassen genoeg is om op haar eigen benen te staan. Ik vind dit jammer, omdat astrologie meer in zich heeft, dan welke psychologische school ook. Echter, als je de astrologie gebruikt voor mensen, dan heb je toch ook psychologie nodig. Daarom lijkt het me een nogal belachelijke discussie, omdat psychologie de basis is voor alle interactie tussen mensen. Het is wel juist om na te gaan welke soort psychologie je gaat gebruiken. Daarom vind ik dat astrologen zich niet moeten beperken tot Jung of Freud of welke andere soort psychologische analyse dan ook. Astrologen zouden moeten proberen de opgedane mensenkennis te integreren in al die psychologische analyse systemen. Dit was hetgeen Rudhyar deed. Hij was meer geinteresseerd in Jung dan in de andere diepte-psychologen, omdat Jung een meer universele benadering had in zijn werk. De psychologie die Rudhyar beschrijft in zijn boeken is niet slechts Jungiaans. Rudhyar baseerde zich op de dieptepsychologie,  op de occulte kennis van de mens, zoals deze vandaag de dag bekend is. Ik denk, dat dit een erg belangrijk punt is.

Iets anders is dat Rudhyar zich in zijn gebruik van de psychologie, niet baseerde op de Griekse en Romeinse mythologie, waar psychologen zo graag op terugvallen. Het eerste verband dat hij legde tussen astrologie en onze moderne wereld, was het verband tussen symboliek en astronomische feiten. Hij is 1 van de weinige astrologen, die werkelijk zeer universele conclusies heeft getrokken uit hetgeen astronomen ontdekt hebben over ons universum. Het is niet slechts theoretisch en het sluit aan bij hetgeen nu voor waar wordt aangenomen, tenminste door een bepaalde groep vooruitstrevende wetenschappers.

Een van de belangrijkste dingen, die wij ons vandaag de dag beginnen te realiseren is dat de meeste van onze psychologische problemen afstammen van het feit, dat wij, individualistische mensen, tengevolge van de materialistisch-wetenschappelijke denkwijze van de 19e eeuw, in een hoekje zijn geduwd als wezens van nul en generlei waarde. We zijn als zandkorrels in het immense universum, wezens zonder ziel, zonder reden van bestaan en zonder menselijke betekenis. Het feit dat we nergens bij horen en geen bedoeling aan ons bestaan kunnen geven, heeft een subtiele, zij het zeer negatieve invloed op onze psyche. Na verloop van tijd ontdekten we in de astrologie een middel om deze denkwijze tegen te gaan.

Astrologie legt de nadruk op het individu, terwijl de wetenschap alleen kan praten over het 'menselijke ras'. Daarom is het gebruik van statistieken en dergelijke, in verband met mensen, tegengesteld aan hetgeen de astrologie leert, waarin elk van ons als uniek beschouwd wordt op de een of andere manier. Zelfs al zijn er eigenschappen die we gemeen hebben met anderen, dan nog zijn we uniek, want we gebruiken die eigenschappen op onze eigen wijze.

De astrologie is er dan om ons te laten zien, welke die eigen manier is en het is de taak van de astroloog om uit te vinden wat die eigen manier is. Dat is ook de reden waarom Rudhyar nooit een zogenaamd 'receptenboek' schreef, omdat de symbolische betekenis van alle tekens, planeten, huizen en punten in de horoscoop op een unieke manier voor ieder mens anders uitgelegd moeten worden.

Voordat de astroloog een horoscoop duidt, moet hij eerst een gesprek hebben met degene wiens radix geduid wordt. Een uitleg geven aan een horoscoop, zonder de eigenaar van die horoscoop gesproken te hebben, is gewoon belachelijk; het leidt nergens toe. Hoe minder de astroloog van zijn client afweet, des te minder zal hij in staat zijn iets te kunnen vertellen over het unieke karakter van die mens.

Een ander punt is, dat we subjectief tegenover onze geboortehoroscoop staan. We zijn uniek, jazeker, maar de horoscoop zelf is niet uniek! Letterlijk alles - van auto's tot olifanten, van verdragen tussen landen tot woonhuizen - dat 'geboren' werd op datzelfde moment en die plaats, heeft dezelfde horoscoop. Dat wat ons uniek maakt, is het gebruik dat we maken van hetgeen de horoscoop laat zien.

De verouderde manier van kijken naar een horoscoop is als iets dat buiten de persoon staat, als iets wat diegene overkomt. Dit klopt niet, want jijzelf bent de symboliek van die horoscoop en dat dus is het gehele idee achter de humanistische, of anders gezegd persoonsgerichte, astrologie.

De astroloog dient de horoscoop te interpreteren naar de persoon toe. Deze persoon is niet gewoon een mens, hij of zij kan op verschillende niveaus van bewustzijn leven, al naar gelang zijn geestelijke ontwikkeling. De moeilijke taak van de astroloog is dan ook om uit te vinden, op welk niveau van bewustzijn diegene leeft en dan de horoscoop te interpreteren op dat niveau. Dit is echter een heel moeilijke taak, omdat de astroloog zelf ook op een bewustzijnsniveau moet leven, dat minstens gelijk is aan dat van degene die tegenover hem of haar zit. De astroloog kan slechts datgene in een horoscoop zien, waarvan hij zichzelf bewust is, en hij kan daarmee zijn client naar boven of beneden trekken, al naar gelang zijn eigen geestelijk niveau.

Het is belangrijk om te weten, dat veel psychologische problemen vandaag de dag hun oorzaak vinden in het feit, dat er zo'n sterk accent gelegd wordt op het ego, het persoonlijke 'ik'.. Het gaat hier om een tussenfase, waarin twee types mensen voorkomen: de mens, die slechts een uitingsvorm is van de sociale en culturele waarden van zijn tijd, waarden die door zijn ouders, zijn opvoeding, de kerk etc. aan hem (of haar) opgelegd zijn. Daartegenover staat de mens, die een echt individu geworden is in de ware psychologische zin van het woord, de persoon die zichzelf bevrijd heeft van de 'sociale baarmoeder', die niet alleen maar "ik, ik, ik" zegt, maar die in staat is een nieuwe invulling te geven aan en een diepere beleving te hebben van al deze waarden. Iemand, die iets naar voren brengt dat nog niet bestond, VOORdat hij of zij ermee op de proppen kwam. Dit is de ware betekenis van een individu zijn. VOOR dit punt van individualisatie bereikt wordt, komen velen in een crisis terecht, omdat geprobeerd wordt dat individuele niveau te bereiken, zonder echt goed te weten wat gedaan moet worden om daar terecht te komen.

Wat Rudhyar Humanistische Astrologie noemt is dus een poging te helpen om dat punt te bereiken. Om daar te komen is het echter belangrijk te weten waar je staat op het punt van vertrek. De horoscoop, de aard van de transits en progressies (die de persoon heeft op het moment, dat hij  naar de astroloog gaat om advies) laten zien, waar die persoon staat op dat moment en van welk punt hij vertrekt. Dit is iets dat een simpel feit is en voor ieder mens iets anders. De geboortehoroscoop in zijn geheel is slechts de som van mogelijkheden die iemand heeft. Een baby wordt eens een volwassene, maar heeft zelf de keuze om een echt individu te worden, waardoor iets veel groters dan die persoon zelf kan worden geuit in deze wereld, niet als medium, maar meer bewust. Dit zijn allemaal zaken, die helaas niet veel astrologen interesseren.

Zonder een spirituele houding vraag ik me wel af, wat de werkelijke waarde is van de astrologie die gebruikt wordt. Wat voor zin heeft iemand zijn karakter te vertellen aan de hand van een horoscoop of om iemand proberen te voorspellen, wat er zal gaan gebeuren het volgend jaar? Wat voor zin heeft het voor die persoon? Of het goed of fout is, wat de astroloog zegt, zal dit enig verschil maken? Aangezien men er nooit 100% zeker van kan zijn of enige vorm van voorspellen (tenminste door middel van de astrologie) juist is, wat heeft het ueberhaupt voor zin om dat allemaal uit te vogelen? Waarom willen we dit allemaal zo graag uitzoeken?

Hier komt het negatieve gebruik van de astrologie om de hoek kijken en wordt er zoveel psychisch leed veroorzaakt zonder dat de astroloog zich er vaak van bewust is: interessant willen doen, zekere dingen suggereren, die zouden kunnen gaan gebeuren, zodat betrokkene erover gaat zitten piekeren. De client gaat zich zorgen maken over allerlei onbelangrijke dingen waar hij - als de astroloog ze niet genoemd had - nooit over gedacht zou hebben. In plaats van de mensen sterker te maken, leren ze dan juist om afhankelijk te worden van iets dat buiten henzelf ligt, wat bepaald niet het doel van de astrologie is.

Daarom is het zo belangrijk in te zien, dat de horoscoop een optelsom van mogelijkheden is, die werkelijkheid worden als we er bewust naar leven. Als we dit niet bewust doen, vertegenwoordigt de horoscoop slechts: datgene wat 'karma' genoemd wordt; met andere woorden, de conditionering als mens volgens die normen en waarden, die ingeprent worden door afkomst, traditie, opvoeding, religie, enzovoorts. Deze ideeen worden dan dusdanig geuit en beleefd, alsof het onze eigen denkwijze is, alsof we zo denken, omdat het het resultaat zou zijn van persoonlijke ervaring, maar dat is het natuurlijk niet.

Wat wij het persoonlijke 'Ik' noemen, het ego, is slechts de som van al deze ingeprente ideeen, waarmee we onszelf identificeren om ons te kunnen aanpassen aan de moderne wereld. Daarom wordt er in de psychologie zoveel aandacht geschonken aan het moederbeeld en vaderbeeld, etc.

Wij als individuen kunnen echter veel meer dan dat zijn. Wij zijn niet slechts de optelsom van onze conditionering, wij een potentiele ziel in actie. Wij zijn geen ego met een ziel, we zijn een ziel met een ego als instrument om de ziel door uit te drukken ,en dat wordt verkeerd begrepen.

De taak van de humanistische astroloog is om deze dingen terug te brengen in hun ware samenhang: we zijn hier met een spiritueel doel en niet alleen voor onszelf, maar voor de mensheid waarvan we deel uitmaken, waarvan we een facet vormen. Als de mensheid niet bestond, bestonden wij niet als ego's. Juist die mensheid geeft zin aan alles wat we doen. Zelfs datgene wat we worden als individu, is slechts belangrijk in samenhang met de gemeenschap waarin we leven.

HET OPPOSITIE-ASPECT

Het gaat bij het de oppositie om de tegenstelling EN om de relatie tussen de twee polen en de meeste van onze problemen vloeien voort uit het feit, dat we ons niet realiseren ,dat er twee polen van tegenstellingen zijn, die we met elkaar in verband moeten zien te brengen. We identificeren ons met de ene pool en zeggen dan dat de andere kant niet bestaat: we leven op het vlak van polariteit, in plaats van er boven te staan.

De juiste weg is de middenweg, waar het verband tussen twee tegenstellingen tot een grotere derde waarheid leidt, die betekenis aan de twee polen geeft. Hier kan de astrologie zijn waarde bewijzen door de bedoeling te laten zien van opposities in een horoscoop. De oppositie geeft de relatie aan tussen wat wel die persoon is en wat niet: de enige manier om bewust te worden. We kunnen nooit groeien in zelfbewustzijn zonder al datgene te ondergaan, wat niet onszelf is. Groeien is slechts mogelijk door de tegenstelling te ondergaan. De oppositie is en blijft negatief, een conflict, als we slechts een product van onze omgeving en onze cultuur blijven.

Onze geboortehoroscoop is een momentopname van het heelal toen we geboren werden en gezien vanaf de plaats, waar we geboren werden. Het universum is in beweging, groeit en heeft een doel. Omdat we geboren werden op dat moment, is ieder van ons een weergave van dat doel. Omdat het universum echter nog niet perfect is, vertegenwoordigt ieder van ons een bepaald element, een bepaald probleem, dat opgelost moet worden. Alles wat wij echter problemen noemen, zijn niet slechts onze problemen, maar de problemen van iedereen, en ieder van ons is tevens de potentiele oplossing voor dat probleem. Daarom zit de oplossing van alle problemen wel degelijk in de horoscoop volgens de humanistische astrologie, omdat ieder mens zelf de oplossing is van zijn problemen! We komen er echter niet gauw toe om datgene te doen wat nodig is, omdat we zo druk bezig zijn met het probleem 'te zijn'.

Wat naar mijn idee in de hedendaagse astrologie geintroduceerd dient te worden is het idee dat elk leven een zeker doel heeft. Iedereen heeft iets te doen dat niemand anders voor ons kan doen: we moeten het zelf doen. Des te sneller we proberen bewuster en doelgerichter te leven, des te eerder zal deze wereld beter worden voor iedereen, omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Het is slechts ons eigen kleine ik, dat probeert ons af te scheiden van al het andere op onnatuurlijke wijze, dat nodig is totdat we eruit groeien. Het probleem is alleen, dat we er voorlopig nog niet uitgegroeid zijn. Dus kan een bepaalde horoscoop die van een heilige of van een misdadiger zijn en dat is niet uit de horoscoop op zichzelf te halen. De astroloog moet eerst vaststellen (d.m.v. een gesprek met betrokkene) of er misdadigheid of een hoge graad van bewustzijn (en alle gradaties tussen die twee uitersten) aanwezig is. Pas als het een of het ander vastgesteld is, kan de astroloog de rest invullen.

CYCLI

Als we dan praten over het ontwikkelen van wat er in aanleg aanwezig is, moet dat leven als een cyclus bekeken worden. Er is iets grappigs met cycli: gedurende lange tijd werd er niet gepraat over cycli, voornamelijk omdat de kerk in de 5e eeuw besloot, dat cycli gevaarlijk waren en het gebruik ervan verbood. Zelfs de wetenschappers schijnen dit idee geaccepteerd te hebben. Pas toen Nietzsche ten tonele verscheen en sprak over cycli, die eeuwigdurend waren, begon  men er weer over te praten. Jammer genoeg zonder enig inzicht over wat een cyclus nu eigenlijk is. Een cyclus is slechts een tijdsfactor, een structurerende factor. De vorm van elke cyclus is wel hetzelfde, maar de inhoud is altijd verschillend, want niets herhaalt zichzelf. Neem een roos die elk jaar weer bloeit. Elk voorjaar is het voorjaar, maar er zijn geen twee lentes hetzelfde en er zijn geen twee rozenstruiken hetzelfde: geen heeft dezelfde bloemen als het jaar daarvoor, zelfs al gaat het om dezelfde rozenstruik en dat is iets wat men zo vaak vergeet.

In 1988 is er weer een Saturnus/Uranus conjunctie. We vragen ons af wat er de vorige keer gebeurde bij deze conjunctie, omdat we aannemen, dat dezelfde conjunctie, hetzelfde gebeuren te zien zal geven. De gebeurtenis op zich herhaalt zich niet -- een gebeurtenis is het resultaat van onze verhouding met iets buiten ons. Het is een situatie, gebaseerd op wat we op dit specifieke moment zijn en de omstandigheden om ons heen op hetzelfde moment. Het is de relatie die de gebeurtenissen creeert en of het een goede of slechte gebeurtenis zal zijn, hangt af van onszelf, want wij geven er de goede of slechte betekenis aan. Op zichzelf is een gebeurtenis niet goed of slecht. Gebeurtenissen behandelen als zaken die los van onszelf staan is belachelijk. Daarom ook kun je je verleden 'veranderen' door een nieuwe betekenis te geven aan wat je overkomen is. Er zijn veel mensen, wiens leven volkomen vernietigd is door een verkeerde interpretatie van de bedoeling van eerdere gebeurtenissen in hun leven. Een astroloog kan dan helpen in te laten zien, wat de bedoeling is van die gebeurtenis met betrekking tot de hele levenscyclus. Als dan wordt ingezien, wat die gebeurtenis moest leren aan diegene, dan kan er nu iets gedaan worden, wat zonder dat voorval niet mogelijk was geweest: alles kan dan veranderd worden. Dat is het geheim van de astrologie: de mogelijkheid om betekenis te geven aan dingen -- we kunnen dan begrijpen waarom iets gebeurde.

Het maken van de uiteindelijke keuze dient altijd overgelaten te worden aan de betrokkenen zelf. Het mag niet zo zijn, dat de astroloog zegt: "Doe dit," of "Doe dat niet." We kunnen wel veranderingen in werking zetten, maar we zijn God niet.

Soms moeten we mensen wakker schudden. Bijvoorbeeld, als er bij u als astroloog iemand komt, die Uranus in transit conjunct zijn radix Saturnus heeft. Je zou dan als astroloog Uranus kunnen gebruiken om die persoon wakker te schudden door te zeggen, dat de geijkte manier van kijken naar zaken zoals Saturnus dit symboliseert, niet de enige manier is. Je kunt een geheel nieuwe zienswijze tonen en dit is onze taak als astroloog op humanistische wijze.

ASPECTEN.

Als je dan eenmaal begrip hebt voor de cycli, dan verandert de hele betekenis van de aspecten. Omdat een cyclus altijd verdeeld is in twee tegengestelde delen, hebben de aspecten die gemaakt worden tussen de conjunctie en de oppositie (0  tot 180 graden) niet dezelfde betekenis als dezelfde aspecten, die gemaakt worden tussen de oppositie en de conjunctie (180 tot 360 graden). Wij interpreteren een vierkant echter altijd als een vierkant en een sextiel altijd als een sextiel, zonder enig onderscheid te maken tussen de fasen van de cyclus, waar dat vierkant of dat sextiel verband mee houdt. Op deze manier worden er erg veel interpretatiefouten gemaakt. Maar het is de grondslag voor elke interplanetaire cyclus. Als je eenmaal het idee van cycli en fasen begrepen hebt, kun je een veel betere duiding geven van een horoscoop. Je hebt dan een echt menselijke benadering, niet slechts het opplakken van etiketten en het voorspellen van gebeurtenissen bij mensen.

Astrologie wordt dan iets levends, en dat is de grote kracht van Rudhyar's bijdrage. Hij onderwijst een levende, bewegende en transformerende vorm van astrologie. WIj zijn te statisch in onze manier van kijken naar dingen. We vergeten dat verandering de basis is van ons bestaan: alles verandert. Wij denken dat mensen vandaag hetzelfde zijn als ze gisteren waren, maar wij zien hen niet zoals ze zijn - het is slechts ons idee van hen, zoals we dat gisteren vaststelden! We leven in onze ideeen in plaats van in de realiteit en we projecteren die op alles en iedereen en noemen dat realiteit .......Daarom maken we zoveel fouten.

Humanistische astrologie is er dus vooral voor diegenen, die erin geinteresseerd zijn individuen te worden in de psychologische zin van het woord. Zij zijn niet tevreden met het soort leven, dat de maatschappij hen zegt dat ze moeten leven. Ze hebben niet de ambitie om rijk of machtig te worden; deze zaken hebben hun aantrekkingskracht voor hen verloren. Ze weten, dat er meer in het leven zit dan dat. Ze willen gewoon zichzelf zijn en voor deze mensen is er de humanistische astrologie.

De andere vormen van astrologie zijn volkomen bruikbaar voor diegenen, die er tevreden mee zijn zich op de oude, vertrouwde wijze een weg te banen door het leven en zich te houden aan de regels. Het gaat er dus in het geheel niet om, te zeggen dat humanistische astrologie juist is en al het andere fout. Het is meer een zaak van het kunnen zeggen, dat astrologie de mensen kan helpen bij  hun vragen, behoeften en problemen op alle niveaus waar mensen zich vandaag de dag maar op kunnen bevinden.

Rudhyar was de eerste die ons deze astrologie gaf, voor diegenen die als individu probeerden hun spirituele doel te bereiken. Je kunt geen waarachtig individu worden, zonder je te realiseren dat je behoort tot een groter geheel. Het ritme van dat grotere geheel structureert datgene, wat je zult worden als individu. Het ritme van ons zonnestelsel in onze horoscoop structureert wat we zijn als individuen, omdat het zonnestelsel het grotere geheel voor onze aarde is. Door deze ritme-patronen, die identiek zijn, werkt de astrologie.

Het is niet zo, dat 'zekere invloeden' van buitenaf ons beinvloeden. Dit idee is ontstaan door oude, archaische denkwijzen, die onjuist zijn. De wetenschap bewees dat het onjuist was, omdat zij niet kon aantonen dat een voorwerp letterlijk een ander object beinvloedde. Toen Einstein echter met het idee kwam, dat de relatie tussen alles heel belangrijk was, konden we inzien, dat we in relatie staan met het firmament, als 1 geheel.  Dat betekent dan ook, dat we niet slechts toeschouwers zijn van het heelal, maar dat we, of we het leuk vinden of niet en of we er ons bewust van zijn of niet, daarin ook deelnemers zijn. Als deelnemers hebben we een bepaalde taak te vervullen. Als er cellen in ons lichaam zijn, die hun werk niet goed doen om de gezondheid van ons lichaam in stand te houden, krijg je een kankergezwel. Wij kunnen ook 'kankergezwellen'  zijn in het grotere geheel, als we ons niet realiseren, welke rol we hebben te spelen in dat grotere geheel. Omdat de hele mensheid momenteel in een belangrijke overgangsfase zit en wij in deze fase geboren zijn, hebben wij de taak om een transformatie in onszelf te bewerkstelligen, als we een bijdrage willen leveren aan de oplossing van de problemen van deze wereld, waarvan we zelf een uitingsvorm zijn.

Omdat alles momenteel op z'n kop staat, hebben we een goede kans te veranderen. Als alles op rolletjes loopt, heeft niemand er de behoefte aan iets te veranderen. Pas als dingen fout gaan, beginnen we eraan te denken, dat het ook anders, beter, kan. Vandaag de dag, midden in deze grote overgangsfase, hebben we waarschijnlijk voor de eerste keer de fantastische kans om onze levens te transformeren. We hebben nu de mogelijkheid om echte, geestelijke wezens te worden in plaats van slechts menselijke dieren met een dun vernislaagje beschaving, dat de opvoeding erop aangebracht heeft.....

naar deel 2

 


Cosmische Cycli van Wording

door Alexander Ruperti

Naar het Bewustzijn van het Ware Zelf

door Alexander Ruperti