Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 VRAGEN OVER ASTROLOGIE

Update: 25 december 2010

Onderwerpen op deze pagina :

A. Beginners:

B. Gevorderden: ga naar deze pagina

C. Algemeen:

 

Wanneer ging de Zon precies een bepaald teken in lopen? 

Klik op deze pagina voor een overzicht voor alle jaren tussen 1900 en 2012.  De genoemde tijden zijn GMT, voor Nederland betekent het plus 1 uur (na WOII), of plus 2 uur bij zomertijd. 

Wat is astrologie?

ASTROLOGIE is een wetenschap, die berust op het denkbeeld, dat er een samenhang is tussen het gebeuren op aarde en de bewegingen van de hemellichamen daarboven. Er bestaat een vaste relatie tussen wat aan de hemel en wat op aarde geschiedt, in het bijzonder datgene, wat bij de mens voorvalt. De mens is een wereld in het klein (microkosmos) , wiens samenstelling en geschiedenis met die van de wereld in het groot (macrokosmos) nauwkeurig harmoniŽren. Het lot van de mens is dus noch onderworpen aan het toeval, noch staat het in de wereld geÔsoleerd, doch het wordt bepaald volgens eeuwige wetten door de loop der sterren. Van de geboorte tot de dood is het leven door duizend draden met het leven aan de hemel verbonden. "Geboren wordend sterven wij en het einde hangt aan het begin", zoals de grote Romeinse Astroloog-dichter Manilius zegt. In deze gigantische analogie tussen hemel en aarde, die geen ruimte laat voor enig toeval en die maakt, dat alles met alles samenhangt, ligt de kracht en de bekoring van de astrologische wereldbeschouwing.
Voor de praktijk van het leven komt het er nu op aan de samenhang te begrijpen. M.a.w. men moet de bewegingen aan de hemel kunnen verstaan, het "schrift des hemels" kunnen lezen, de openbaring die aan de sterrenhemel gegeven is, kunnen doorgronden. De sterrenwichelaar bezit daarbij de daartoe nodige, zeer ingewikkelde kennis. Hij kan dan ook niet slechts de mensen raden met het oog op allerlei gebeurtenissen, hij kan ook het juiste tijdstip bepalen voor een gewichtige handeling, hij kan ook het karakter, de aanleg van de mens aflezen uit de "constellatie", die zijn geboorte zag. De laatste kunst noemt men wel die van de nativiteit, of ook: het stellen van de horoscoop,d.w.z. het bepalen van de plaats in de Dierenriem, die "het uur der geboorte aanziet". Met de Dierenriem heeft de astrologie nl. in het bijzonder te maken. Belangrijker nog zijn Zon, Maan en planeten, die elk in de Dierenriem hun zgn. "huis" hebben. Het besef, niet aan het toeval of de willekeur van vijandige machten overgeleverd te zijn, weegt op tegen het volstrekte fatalisme, dat het gevolg is van de astrologische wereldbeschouwing en dat kan worden gevoeld als een drukkende slavernij.
De astrologie is afkomstig uit BabyloniŽ, waar van zeer oude tijden af de wichelaars een grote kennis van de loop der planeten bezaten en waar de theorie van de analogie tussen hemels en aards gebeuren werd opgesteld. In de moderne wetenschap noemt men dan ook die theorie wel de Oudoosterse wereldbeschouwing. Haar grootste bloei beleefde de astrologie in het tijdperk van het Hellenisme. Allerlei parallellen werden toen getrokken; zo werden de zeven metalen in verband gebracht met de zeven planeten; ook de dagen der week (die ook nog bij ons hun namen aan de sterren ontlenen) en de grote wereldperioden (Gouden , IJzeren Eeuw, enz.) werden in het systeem opgenomen.In de Romeinse Keizertijd was de astrologie mode. De keizers konden haar zomin missen als de dames, die geen uitstapje zouden ondernemen zonder haar astrologische kalender te raadplegen. Klopte de uitkomst niet met de theorie, dan had de astroloog zijn werk niet goed gedaan of zich vergist. Het Christendom was de astrologie vijandig gezind, hetgeen niet betekent, dat men de astrologische theorie verwierp, maar wel, dat men de stermachten als duivels beschouwde en Christus als hun overwinnaar.
De astrologie is echter toch in de christelijke wereld binnengedrongen. De middeleeuwen zijn getuige van een geweldige astrologische renaissance onder invloed van de Mohammedaanse cultuur. En hoe sterk de Renaissance van astrologische gedachten vervuld was, kan iedereen nagaan aan DŁrer's Melancolia. Met de opbloei van de moderne natuurwetenschap en de astronomie vond de astrologie haar einde. Maar men kan ook zeggen, dat de astrologie de moeder is geweest van de astronomie, gelijk de alchemie die van de chemie. De eerste grote sterrenkundigen zijn dan ook als astrologen begonnen: Tycho Brahť en Kepler. Toch, hoezeer ook nog de Romantiek met de astrologie dweepte, haar methode kon geen stand houden voor de gewijzigde wereldbeschouwing: zij stond of viel immers met het PtolemaeÔsch wereldbeeld. In de jongste tijd herleeft, onder invloed van het veldwinnend occultisme, ook de astrologie weer. Tot zover:

UIT: ASTROLOGIE:WINKLER PRINS ZESDE DRUK (1947) ELSEVIER :-)Terug naar boven

De meeste vragen op deze pagina werden (worden) beantwoord door Joyce Hoen DF Astrol S, bij alle andere antwoorden wordt de naam van de auteur apart vermeld, te beginnen met deze inleiding naar aanleiding van eindeloos gestelde kritische opmerkingen uit de academische wereld:

Het verschil tussen een astronoom en een astroloog
-door Conchita Gisschler-

Het verschil tussen een astronoom en een astroloog is als het verschil tussen een professor en een profeet. Een professor houdt zich bezig met wetenschap: vanuit het zintuiglijk bewustzijn onderzoeken van veelvuldig voorkomende zelfde ervaringen. Iets kan alleen wetenschappelijk bewezen worden als het vele keren op precies dezelfde manier tot stand komt. Een profeet houdt zich echter bezig met iets anders: vanuit een mysterieus bewustzijn "weten" hoe iets is of zal zijn, voorbij de beperkingen van ruimte en tijd....  De wetenschapper werkt als het ware in een drie-dimensionale wereld, de profeet in een meer-dimensionale wereld. In het wetenschappelijke verleden veranderde het inzicht van de wetenschapper dikwijls na een plotseling inzicht van de profeet. Denk aan de relativiteitstheorie van Einstein of de kraamvrouwenkoorts overgebracht door artsen en vroedvrouwen in de Middeleeuwen.  

Hoe werkt astrologie? Astrologie is al zeer oud. Al sinds de tijd van de Mesopotamiers, en misschien nog wel vroeger, is informatie vergaard over de werking van de energieŽn van de planeten. Ervaringsgewijs, tot aan de dag van vandaag, is informatie verzameld. Het is tot op zekere hoogte een "empirische wetenschap". Het principe "zo boven, zo beneden" geldt hier. Zoals het grote geheel functioneert, functioneert het kleine. Zoals het macroniveau is, is het microniveau. De "echte wetenschap", zoals bijvoorbeeld de fysica, doet bijna dagelijks nieuwe ontdekkingen op dit gebied: in een relatief klein aantal jaren is de kennis die wij hebben over de kleinst bestaande deeltjes en hun werking enorm veranderd. En steeds weer blijkt dat het kleine functioneert zoals het grotere.  

Waarom geloven mensen in astrologie? Omdat er kennelijk waarheid in schuilt! Bij een juiste geboortetijd herkennen mensen zich in een astrologische duiding. En dan bedoel ik niet de "pop-astrologie" uit de krant. Hierin wordt met maar een paar van de vele variabelen die meetellen in een geboortehoroscoop rekening gehouden. De pop-astrologie geldt voor grote groepen mensen. Een geboortehoroscoop voor die ene, unieke, persoon.  

Waarom gaan mensen naar astrologen? Omdat men al sinds mensenheugenis "weet" dat er meer is op hemel en aarde...Mensen hebben behoefte aan persoonlijke groei en inzichten. Een ander kan je vaak inzicht geven in "blinde vlekken". Een ander kan een spiegel voor je zijn, zodat je "helderder" kunt waarnemen. Een astroloog kan je helpen inzicht te verkrijgen in de oplossing van problemen, of helpt je zaken op een rijtje zetten zodat je beter met je levenslessen om kunt gaan.  
Conchita Gisschler Terug naar boven

FV uit Belgie vraagt: Wat betekent "Ascendant" ?

Een goede vraag! "Ascendere" (latijn, vgl Ascencion, Frans) betekent opstijgen, omhoogkomen dus. De Ascendant is dat punt aan de hemel langs de ecliptica (baan van de Zon) dat op een bepaald moment gezien vanuit een bepaalde plaats op de aarde boven de horizon uit komt rijzen. Elk van de twaalf dierenriemtekens kan elke dag boven de horizon uitkomen en het teken zijn waarin de Ascendant staat in een geboortehoroscoop. Dat specifieke dierenriemteken kan hetzelfde teken zijn als het Zonneteken (ook wel Sterrenbeeld genoemd door veel mensen), als men rond zonsopgang geboren is. Vaker komt voor dat het dierenriemteken dat boven de horizon uitstijgt op het moment van een geboorte een ander teken is dan waar de Zon in stond. Op een bepaalde manier symboliseert het teken waar de Maan in staat "het verleden", het teken waar de Ascendant in staat "het heden"", en het teken waar de Zon in staat (het sterrenbeeld dus) " de toekomst". De Ascendant kan ook gezien worden als het kleed wat de ziel aantrekt om in dit leven om te gaan met de wereld en andere mensen op de wereld. Stel dat iemand een Tweelingen-Ascendant heeft, dan betekent dat dat de persoonlijkheid waardoorheen de ziel zich uit wil drukken in dit leven in relatie tot andere mensen "Tweelingen" gekleurd is, oftewel: nieuwsgierig, communicatief, open, contactueel ingesteld. De Ascendant is het punt van de ecliptica dat "verschijnt" op het moment van geboorte, en de geboorte is ook een "verschijning" in de wereld van iemand. In die zin vertelt de Ascendant symbolisch ook heel veel over de persoon die "verschijnt" aan de wereld op een bepaald moment. Het woord "horoscoop" had vroeger zelfs alleen betrekking op de Ascendant, zo belangrijk werd dat punt in de horoscoop of hemelkaart gevonden.

Je kunt het teken voor je Ascendant uitrekenen op deze pagina.
Terug naar boven

AFM vraagt: een kind geboren op 21 juni om 16.25 Ned tijd (1998), is volgens de ene bron een Tweelingen en volgens de andere bron een Kreeft:

De Zon doorloopt alle dierenriemtekens in 1 jaar, en komt tussen de 20e en 24e van een maand telkens in een volgend dierenriemteken. Elk jaar is het tijdstip weer iets anders, zodat je als je exact wilt weten waar de Zon in staat (in dit geval in Tweelingen, het 3e teken, of Kreeft, het 4e teken) een efemeride (planetentabellenboek) of een astroloog moet raadplegen:-) De rondgang van de Zon elk jaar wordt gekenmerkt door 4 belangrijke keerpunten: 1) het moment waarop de Zon midden op de dag pal boven de evenaar staat en daarna weer op het Noordelijk halfrond komt: het begin van de lente (de lente-equinox), 2) het moment waarop de Zon midden op de dag het meest Noordelijke punt heeft bereikt op het Noordelijk halfrond en daarna weer 'terugwandelt' richting het Zuiden: het begin van de zomer, en het zomersolstitium geheten) (de Zon komt dan in Kreeft). 3) het moment waarop de Zon in Zuidelijke richting over de evenaar komt en daarna boven het Zuidelijk Halfrond staat: het begin van de herfst, (de Zon komt dan in Weegschaal, en dit heet de herfstequinox), en 4) het moment waarop de Zon het meest Zuidelijk staat, onze dagen het kortst zijn, de nachten het langst: de Zon komt dan in Steenbok, en dit heet het wintersolstitium).
Het kind dat geboren is op zondag 21 juni om 16.25 is 22 minuten NA het zomersolstitium geboren: de Zon kwam in Kreeft om 16.03 uur, en in de horoscoop van dit kind staat de Zon dus net in Kreeft: op 0 graden 00 minuten.
In 1999 bijvoorbeeld vindt de zomerzonnewende plaats op 21 juni om 13.52 uur Nederlandse tijd, dus een kind geboren NA dat moment is dan ook een Kreeft wat Zonneteken betreft. In ieder geval van harte gefeliciteerd met deze nieuwe planeetbewoner!
Overigens biedt het CHTA de mogelijkheid voor een origineel cadeau voor pasgeborenen (even op de 'commerciŽle' tour) : een korte (3 pagina's) beschrijving van de horoscoop en de tekening , zie deze pagina
Terug naar boven

En een soortgelijke vraag van S: Mijn vraag betreft het zonneteken van een vriend. Hij is geboren op 19 februari 1970 om 5:15 uur 's ochtends (in het zuidoosten van Nederland). Volgens de ene bron staat zijn zon in vissen, volgens de andere in waterman. Zelf vind ik dat hij meer trekken van een waterman vertoont dan vissen, althans, als ik dat vergelijk met anderen in mijn directe omgeving. M.a.w. waarin staat nou zijn zon en hoe groot is de invloed daarvan op zijn gedrag?

De Zon symboliseert iemands ware kern, iets waar je in de loop van het leven steeds meer in groeit...... in februari 1970 ging de Zon op 19 februari om 02:42 uur in de ochtend in het teken Vissen lopen, dus hij is een heel echte Vissen! Desalniettemin : hij heeft een belangrijke planeet in het teken Waterman staat: de planeet Mercurius, in zijn manier van communiceren, en denken is hij wel een Waterman. Zowel Venus als Mercurius, twee andere belangrijke factoren in een persoonlijke horoscoop zijn planeten die vaak in het teken net voor of net na het Zonneteken staan (zie eventueel ook de Mercuriuskalender), en die de illusie kunnen geven dat iemand dat teken "is". Terug naar boven


JK vraagt: ik wil graag weten wat iemand's Ascendant inhoudt:

Je moet je voorstellen dat de planeten die onderdeel uitmaken van ons zonnestelsel allemaal zo'n beetje in een baan evenwijdig aan elkaar lopen, alsof ons zonnestelsel een grammofoonplaat is in de ruimte. Die baan (of banen) worden in de ruimte geprojecteerd, en die cirkel wordt de dierenriemcirkel genoemd, die bestaat uit 12 dierenriemtekens.

De Aarde draait eens per dag helemaal om haar eigen as heen. Dat betekent dat er om de (ongeveer) twee uur een ander dierenriemteken precies in het Zuiden, Oosten, Westen of waar dan ook staat. Een horoscoopcirkel is diezelfde cirkel van alle 12 dierenriemtekens. Als je nu bijvoorbeeld geboren bent op 29 oktober dan staat de Zon in het begin van het teken Schorpioen. Als je midden in de nacht geboren bent staat dat teken Schorpioen helemaal in het Noorden van de horoscoop en staan de andere tekens in hun volgorde er om heen. Als je midden op de dag geboren bent staagt de Zon hoog aan de hemel, en dus staat dan ook het dierenriemteken Schorpioen hoog aan de hemel: in het Zuiden.

Het woord 'ASCENDANT" betekent 'het rijzende dierenriemteken, (het OOSTEN) dat wil zeggen: het is dat dierenriemteken dat net boven de horizon uitkwam op het moment van geboorte, en het verandert dus elke twee uur van de dag (omdat de Aarde door blijft draaien om haar eigen as heen) . Als je als 29 oktober geborene bijvoorbeeld bij Zonsopgang bent geboren, komt de Zon dus ook net boven de horizon uit, en zou de Ascendant ook Schorpioen zijn. Als je echter bij zonsondergang geboren zou zijn, zou de Zon in het Westen van de horoscoop staan, en zou het dierenriemteken dat precies tegenover Schorpioen ligt, Stier, de Ascendant zijn.

Naar analogie met het feit dat iets 'boven de horizon uit komt' op het moment van een geboorte, op het moment dat ook een kind 'in de wereld komt', vertelt de Ascendant heel veel over hoe het kind zich zal presenteren aan de wereld. Het is een heel belangrijk gegeven dus, die Ascendant, en vertelt ook veel over ons relationele leven, (over hoe we omgaan met andere mensen, en onszelf opstellen tegenover hen) en over hoe wij 'in ons vel zitten'. In de oudheid was de Ascendant, en niet helemaal ten onrechte, belangrijker dan alle andere planeetstanden in de horoscoop. Als je je Ascendant wilt weten, heb je daarvoor nodig niet alleen de geboortedatum, maar ook de geboorteplaats en de geboortetijd om precies uit te rekenen welk punt van de dierenriem precies boven de horizon kwam op het moment van een geboorte op een bepaalde plaats op de aarde. Op deze pagina kun je zelf snel je ascendantsteken berekenen. Op de linkspagina van deze website staat een link naar een site waar je je eigen horoscoop online kunt berekenen, dus ook je eigen ascendant. Een duiding ervan zit er uiteraard niet bij, geen enkel computerprogramma is in staat om een fatsoenlijke duiding te geven van slechts een geÔsoleerde factor van de horoscoop, alleen een volledige horoscoopduiding door een professionele astroloog zal recht doen zowel aan je zelf als aan de astrologie, omdat daarbij alle planeetfactoren in hun geheel meegewogen worden. Terug naar boven


P.K. vroeg: zijn er nou helemaal geen amateur-astrologen die voor de lol - en dus gratis- een toekomsthoroscoop kunnen maken?

Het is een misverstand om te denken dat astrologie per definitie iets met toekomstvoorspellen te maken heeft. Toegegeven, astrologie kan zeker trends voorspellen - maar de betekenis van een leerproces is belangrijker dan wat er in werkelijkheid gebeurt, en de symbolen kunnen op heel diverse manieren tot uitwerking komen. Wat er in de werkelijkheid gebeurt in de toekomst, is dus niet altijd zeker vast te stellen, maar het proces waar iemand door heen meestal wel. Aangezien het meten van processen in de tijd uniek is voor de astrologie (geen enkel ander systeem werkt zo concreet met de tijd) heeft de pers altijd het meeste aandacht voor dit sensationele aspect van de astrologie. Astrologie is complex, het werkelijk uitleggen past nooit binnen het kader van een televisieprogramma, of een tijdschriftartikel - en alhoewel er veel verbetert op dit moment, spenderen journalisten dus hun tijd aan zowel het meest sensationele aspect van de astrologie (want dat trekt lezers), als aan een oppervlakkige versie van de astrologie, omdat je nu eenmaal moeilijk in een enkel artikel de complexiteit van de stof van een vierjarige opleiding kunt gaan uitleggen, en dat is de reden dat het gros van de mensen die slechts oppervlakkig iets over astrologie gelezen hebben, nog steeds denkt dat astrologie hetzelfde is als toekomstvoorspelling.

Als je een loodgieter nodig hebt voor je huis of een chirurg voor je lijf, ga je dan ook op zoek naar iemand die het voor de lol doet en dus gratis?

Er zijn vast wel amateurastrologen die oefenen voor de lol, - en dus gratis - in het begin van hun opleiding, maar ze hebben aan cliŽntŤle geen gebrek - want iedereen wil wel een gratis horoscoopuitleg. Tegen de tijd dat ze met progressies en dus de toekomst bezig zijn, moeten ze echter al zoveel ervaring hebben en de basis van de geboortehoroscoopduiding al zodanig onder de knie hebben, dat de vergelijking met de chirurg hierboven wel opgaat. Terug naar boven


N.K. vertelde: Mijn man en mijn zoontje van 4 reageren allebei heel sterk op de Volle Maan en dan met name de dagen voordat de Maan vol wordt. In eerste instantie dacht ik dat dit nonsens is, maar bij ons in huis hoef je echt niet naar de Maan te kijken of hij rond is of niet, je voelt het aan de sfeer. Eerlijk is eerlijk: het zijn geen leuke dagen, de twee mannen zijn helemaal niet zichzelf. Ze zijn chagrijnig, uit hun doen, verveeld, kortom, je kunt er beter een weekje tussen uit trekken zo af en toe. Mijn vraag is: hoe is dat te verklaren en is er misschien iets waardoor je dit verschijnsel kunt beÔnvloeden?

Bekijk het eens van de (hopelijk) grappige kant: het is alsof de hele wereld "ongesteld" is op zo'n moment, dus de mannen voor de verandering ook. Tijdens Volle Maan is de spanning van het oppervlaktewater veel groter dan bij bijvoorbeeld Nieuwe Maan. Bij Nieuwe Maan ervaren we het omgekeerde: eenheid, zowel binnen in ons zelf als met onze omgeving, het is rustiger, vrediger. Mensen bestaan voor een groot deel uit water, dus ook wij zijn allemaal wat meer opgeblazen en gespannener op momenten van Volle maan. Volle Maan haalt emotionele inhouden heel sterk naar boven we dromen meer, of we gaan in de clinch met iedereen: er komt uit wat ons misschien al dwars zat en we kunnen het niet meer inhouden. Erg rationeel hoeft het niet te zijn... Bewustwording is de mooiere kant van de Volle Maan. bewustwording van dat wat er speelt binnenin.
Elke Volle Maan is echter anders van kwaliteit, omdat het elke maand in een volgend dierenriemteken valt, de ene keer raakt het onze eigen horoscoop heel sterk, en de andere keer niet. De ene keer staan er heel mooie planeetaspecten mee in verbinding en de andere keer niet. Het beste wat je kunt doen rond Volle Maan is het als een potentieel moment van bewustwording beschouwen, en bij die twee mannen hierboven maar gewoon denken dat ze "emotioneel ongesteld" zijn en dus even irrationeel mogen zijn: het is een ontlading, een reiniging. Probeer de Volle Maan niet in de slaapkamer zichtbaar te hebben, gebruik eventueel erg donkere gordijnen (het zal niet zo veel helpen, maar wel ietsjes). Hou er rekening mee met de dagindeling, indien mogelijk. Meditatie rond Volle Maan is het mooiste. En leer in jouw geval, dubbelop genieten van de momenten van Nieuwe Maan, twee weken later!
Terug naar boven


 

PB vraagt: Ik zou graag willen weten hoe het komt dat het Volle maan is en waarom je de Maan niet altijd in z'n geheel kan zien.

Marc Drost -laatste fase cursist van de astrologie opleiding bij het CHTA) antwoordt: Volle Maan ontstaat wanneer de Aarde bijna exact tussen de Zon en de Maan in hangt. De Maan kan dan het licht van de Zon helemaal reflecteren. Als de Aarde EXACT tussen Zon en Maan hangt hebben we een Maansverduistering.
De andere maanfasen, of schijngestalten van de Maan, ontstaan doordat de Maan steeds verder naar de positie tussen Aarde en Zon beweegt. Als de Maan daar is noemen we het Nieuwe Maan. Wanneer De Maan EXACT tussen Zon en Aarde hangt hebben we een Zonsverduistering. Remember 11-8-'99?
Je kunt je nu ook voorstellen dat bij Nieuwe Maan de Zon en de Maan aan dezelfde kant van de Aarde staan, en dat is dan ook de reden dat we de Maan dan niet zien. Die geeft immers geen licht, en we worden dan te veel verblindt door het licht van de Zon om de Maan nog te kunnen zien.
Als de Maan ongeveer halverwege tussen Nieuwe en Volle Maan is zien we een halve Maan. De Zon schijnt dan als het ware van opzij op de Maan, en wij zien daar vanaf de Aarde maar de helft van. Overigens is het heel makkelijk om te bepalen of de halve maan een Wassende Maan is (toenemend naar Volle Maan) of een Afnemende Maan (afnemend naar Nieuwe Maan): Wanneer je van de halve maan een kleine letter p kan maken dan is het Wassende Maan, of Eerste kwartier; denk dan aan de p van het Franse woord: premier (=eerste). Wanneer je van de halve Maan een kleine letter d kan maken is het Afnemende Maan, of laatste kwartier. Denk nu aan de d van dernier (= laatste) Ook is het zo dat de Wassende Maan altijd vroeger op de avond te zien is, de Volle Maan midden in de nacht, en de afnemende maan later in de nacht enin de ochtend. Terug naar boven


HP vraagt: als het heelal uitdijt, heeft dit dan invloed op de berekening van de horoscoop?
Met het uitdijen van het heelal hebben we het over het algemeen over hele sterrengroepen die zich ten opzichte van elkaar verwijderen. Aangezien de horoscoop niet gebaseerd is op sterrengroepen (dat is een wijdverbreid misverstand), maar alleen op ons eigen zonnestelsel, en de onderlinge afstanden tussen Zon, Maan, Aarde, Venus, Mars enzovoorts de enige zijn die belangrijk zijn in dit verband, zal het voorlopig nog wel meevallen. Het hele zonnestelsel is in zichzelf een groep hemellichamen rond 1 ster: de Zon. Een verandering in afstand tussen bijvoorbeeld de Maan en de Aarde zal uiteindelijk de omloopbaan van de Maan wijzigen, in zoveel miljoen jaar, maar aangezien de horoscoop de exacte posities op een bepaald moment in de tijd weergeeft, tegenwoordig gebaseerd op gegevens van de NASA (de planetentabellen, de efemeriden , zijn daarop gebaseerd) , zal het voorlopig nog wel meevallen en minimale wijzigingen worden in de loop van de tijd wel meegenomen in de berekeningen.

Over datzelfde uitdijende heelal vraagt Bas H: ik heb laatst een programma gezien waarin werd gezegd dat door de uitdijing van de ruimte er deeltjes ontstaan die juist weer het uitdijen bevorderen enz enz... Is dit waar en zo ja hoe zit dan dan.
Een soort zichzelf in stand houdend principe van eeuwige groei dus... lijkt wel wat op de economie en de wereldbevolking! Ik weet er echter helaas niet te veel van af, want dit is astrofysica, astrologie op zich houdt zich meer bezig met de duiding van de onderlinge relaties van de planeten van het zonnestelsel, niet zo zeer met onderzoek naar de fysische fenomenen van de ruimte zelf. Terug naar boven


BS vraagt: Wat heeft astrologie met het dagelijks leven te maken?

Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag, waar je misschien wel een heel boek over zou kunnen schrijven, zoals er ook al wel boeken geschreven zijn over astrologie in het dagelijks leven. Mijn spontane eerste reaktie naar aanleiding van je vraag was dat astrologie net zo veel met het dagelijks leven te maken heeft als filosofie, psychologie, en spiritualiteit maar dan tegelijk. Dat astrologie juist betekenis geeft aan het dagelijks leven waar het dagelijks leven misschien anders maar voorbij trekt zonder dat we het betekenisvol vinden. Maar eigenlijk weet ik bij het lezen van zo'n simpele vraag niet werkelijk vanuit welke achtergrond dat gesteld wordt. Ik legde de vraag voor aan een groep emailcursisten.
"Inge" geeft je het volgende mee:
Je houding (gedrag) in het dagelijks leven loopt grotendeels samen met (onder meer) planeetstanden.
"Joop" antwoordt: Mijn antwoord zou zijn, dat astrologie niets te maken heeft met het dagelijks leven, maar het dagelijks leven met astrologie...
En "Wim" voegt toe: Astrologie heeft niets met het dagelijks leven te maken, maar als je je er in verdiept dan verandert het je leven...
Terug naar boven


W.J. : Ik vraag me af wat nou eigenlijk de bedoeling is en was van horoscopen.Waarvoor gebruikten ze die vroeger en hoe is dat ontstaan ???

Laten we om bij je vraag te blijven het ontstaan van de geschiedenis van de astrologie zelf maar even overslaan - astrologie is al zo oud als de mensheid. Als je op een dunbevolkte en niet dichtgebouwde aarde zou wonen en 's avonds geen televisie (computer) of lampverlichting had, zou je vanzelf begrijpen waarom de mens naar de hemel is gaan kijken en bepaalde dingen heeft ontdekt volgens het principe "Zo Boven, Zo Beneden", want die hemel is overweldigend in natuurlijke omstandigheden. De eerste horoscopen werden rond het begin van het Griekse tijdperk gemaakt. Onze hele huidige wetenschap bouwt voort op de fundamenten van de Grieken en de westerse beschaving ging een periode in die nog steeds bezig is . Een van de richtingen die de mensheid toen insloeg was de richting van het individualisme. Mensen kwamen steeds meer uit het stamverband en groepsverband en begonnen de reis naar dit individualisme. Bij individualisme horen individuele horoscopen: die vroeger inderdaad niet bestonden. De eerste horoscopen die voor individuen werden gemaakt waren bedoeld voor konings- en keizerskinderen: die later de troon zouden opvolgen. Aan de hand van de horoscopen van de heersers van een land meende men het lot van een heel land af te lezen. We doen het tegenwoordig niet meer, maar het zou me niets verbazen als er bepaalde overeenkomsten zouden bestaan tussen het verloop van de bestemming van Koningin Beatrix en hetzelfde van heel Nederland. Die gedachte is echter voor de meeste mensen de waanzin ten top, omdat we ons nu prijzen in ons individualisme, en denken dat we uniek zijn. Overigens zijn we dat natuurlijk ook:-) We zijn echter tegelijkertijd onderdeel van een collectief. In ieder geval: langzaam aan ontstonden steeds meer individuele horoscopen. De astrologie zoals die in het Westen vandaag de dag toegepast wordt, werd volgens mij echter pas in de zestiger jaren "geboren": wel voortbordurend op de technieken van vroeger, maar met een heel ander bewustzijn. Het holisme is bijvoorbeeld iets van pas de 70er jaren. Een persoonlijke horoscoop geeft je inzicht in tijdspatronen, zowel heden, verleden als toekomst, en inzicht in de bestemming van je leven. Een horoscoop verklankt als het ware wat je aan de binnenkant heel goed weet, maar wat niet altijd (bijna nooit) bewust is. Het astrologisch begrippenkader is uitermate geschikt om via die symbolentaal bepaalde patronen bewust te krijgen. Het dient dus bewustwording. Terug naar boven

A.K. vraagt: Hoe lazen ze vroeger informatie van de sterren af? hoe is dat begonnen?
Men keek gewoon naar de hemel en voelde er zich mee verbonden, en men legde correlaties tussen wat zichtbaar was en wat men voelde of opmerkte. Een grappige anekdote in dit verband. Gisteren (9 januari 2001) keken we met een groepje van 6 mensen naar de prachtige maansverduistering, we stonden op een bruggetje en hadden vier kaarsjes aangestoken:-) - komt er een man langs, en die zegt: "Kerstmis is al lang voorbij hoor"..... en wij: "Het is Maansverduistering". Terwijl wij leunend tegen de rand van de brug de Maan allemaal zagen verduisteren, keek die man niet op of om, en zei: "Oh ja, dat las ik in de krant. Dus het klopt."...... met andere woorden: zelf waarnemen was er niet bij, de krant zei het, "dus" het klopt.... :-)) Mensen kijken tegenwoordig helemaal niet meer, de hemel is ook niet zo imposant meer, er staan te veel huizen in de weg, de hemel is gewoon niet meer zo'n groot onderdeel van ons bewustzijn. In een cultuur met veel meer natuur en minder mensen en flats, met veel meer verbondenheid met de natuur en dus met de hemel, is dat een heel ander verhaal..... en daar begon het allemaal... ....

T.S. uit BelgiŽ vraagt: "wat is de visie van de astrologie op de mens en de wereld?"

Op een bepaalde manier zijn er waarschijnlijk net zoveel mensvisies en wereldvisies als er astrologen zijn, maar er is ťťn uitgangspunt die astrologen merendeels met elkaar delen, en die reeds prachtig verwoord werd door Hermes Trismegistos in de Smaragden Tafel "Zo Boven Zo Beneden": in de visie van astrologen bestaat er een zinvol verband tussen uiterlijk en innerlijk, tussen al het bestaande. En dus ook tussen het grootste uitspansel en de mikrocosmos: de mens zelf. Astrologie is een taal die ons kan helpen te zien dat alles in het leven betekenis heeft, dat het leven geen zinloze samenloop van toevallige omstandigheden is (en dat laatste is waar de huidige cynische academische wetenschap meer van uit lijkt te gaan). Toevallige niet samenhangende omstandigheden lijdt tot een gevoel van leegte en zinloosheid. Maar het inzicht en de waarneming dat er betekenis ligt in de kleine dingen en weerspiegeld door het grotere, is een enorm rijke ervaring. Terug naar boven

KvW vraagt: Welke soorten astrologie bestaan er (zoals Chinese en Indiase astrologie) en wat zijn de verschillen ervan?

Deze vraag zou eigenlijk wel een hele webpagina kunnen gebruiken of misschien zelfs wel een heel boek:-) Anistatasia Miller (USA) publiceerde er een boek over dit jaar, dat je eventueel bij Amazon kunt bestellen,

in de engelse taal dus (Klik op de cover om bij Amazon terecht te komen bij dit boek). Zij beschrijft daarin wat zij noemt de zes belangrijke hoofdstromingen in de astrologie over de gehele wereld: de Westerse astrologie, de Indiase astrologie, de Chinese astrologie, de Tibetaanse astrologie, de Arabische astrologie en de Joodse astrologie. Voeg daar eventueel ook nog de Japanse astrologie aan toe. Over het algemeen kun je stellen dat elke astrologie (of kosmologie) die beoefent wordt een uitdrukking is van de cultuur waarin die astrologie beoefent wordt. Westerse astrologie is sterk gericht op de individualisering van de mens, Oosterse astrologie, met name de Chinese, die een cultuur van collectiviteit kent, is veel meer gericht op aanpassing aan het collectief. Zo zijn allerlei raadgevingen voor een bepaald dierenriemteken in de Chinese astrologie er bijvoorbeeld op gericht om niet te veel jezelf te zijn, want dan val je uit de toon met het collectief. Westerse astrologie is er juist op gericht helemaal jezelf te worden. Indiase astrologie is van oorsprong een heel belangrijk onderdeel van de Indiase cultuur. Het is concreter en voorspellender (evenals de Chinese astrologie) dan de meer psychologisch georiŽnteerde Westerse astrologie. Ik denk wel eens dat spiritualiteit al zo'n vanzelfsprekend gegeven is in India, dat men van astrologen geen spirituele raadgevingen verwacht, maar juist concrete dingen, zoals "is het goed om met die en die te trouwen" en "wanneer zal ik mijn koe verkopen?" Omgekeerd, hier in het Westen waar materialisme een vanzelfsprekend iets is, en we juist meer behoefte hebben aan spirituele zingeving, zijn we meer gericht op de psychologische en spirituele ontwikkelingsmogelijkheden van de mens. Er zijn mensen die beweren dat Tibetaanse en Hindu astrologie juist spiritueler is, maar dat zijn veelal mensen in het Westen die dat beweren. Het is namelijk niet waar. Chinese, Tibetaanse en Hindu astrologie is veel fatalistischer, concreter en voorspellender, dan groeigeoriŽnteerde Westerse astrologie. Astrologie vult dus de lacunes bij de behoeften van de mensen in bepaalde culturen op. Een astrologie die niet bijdraagt aan de behoeften van een cultuur is nogal zinloos. Een afspiegeling van het meer gericht zijn op het collectieve in het Oosten en meer gericht zijn op het individuele in het Westen is het belang dat aan de Maan en de Zon gehecht wordt in de verschillende culturen. Indiase, Chinese, Arabische en Tibetaanse astrologie werken heel sterk met de Maankalender, ook vooral om goede en slechte dagen te bepalen en om de religieuze kalender bij te houden. De Maan is een symbool voor een sterker collectief. Westerse astrologie werkt veel meer met het belang van de Zon (Sunsign astrology..) en de Zon weerspiegelt iemands individualiteit. Oosterse astrologen zijn veel meer dirigerend: cliŽnten verwachten concrete aanwijzingen in wat ze doen moeten. Westerse astrologen stimuleren de individuele verantwoordelijkheid en bewustwording van de cliŽnt. In India wordt de astrologie verder sterk gekoppeld aan het gebruik van edelstenen om bepaalde kwalen te verlichten.

In technisch opzicht zijn de verschillen in grote lijnen de volgende: Westerse astrologie gebruikt de jaarlijkse omloop van de Zon als referentiekader. Hindu astrologie gebruikt de positie van de vaste sterren ten opzichte van de Aarde als referentiekader. Chinese en Tibetaanse astrologie maken nauwelijks gebruik van de planeten en de verschijnselen aan de hemel zelf. In die zin zou het eigenlijk niet eens astro-logie behoren te heten, omdat astro "ster" betekent:-) De beelden die in de Chinese astrologie gebruikt worden zijn afkomstig van een verdeling in perioden van 60 jaar, gebruik makend van de Chinese 5 elementen, en weer onderverdelingen daarvan. De Tibetaanse astrologie is hier ook mee doorspekt. Arabische astrologie maar ook Hindu, Tibetaanse en Chinese astrologie maken verder ook gebruik van de indeling van zogenaamde Maanhuizen: de 28 plekken van de cirkel waar een Maan door heen loopt in de periode van 28 dagen. De verschillende astrologien kunnen niet naast elkaar gebruikt worden: ze zijn expressies van andere culturen, op dezelfde manier als dat het heel moeilijk wordt om Russisch en Spaans in 1 boek te combineren. Meer over Chinese astrologie vind je op : chinast.htm , waarbij je je moet realiseren dat het hier een algemene indeling betreft van de verschillende dierenriembeelden, op dezelfde manier als dat Westerse astrologie mensen indeelt in hun "Sterrenbeelden". In werkelijkheid zitten zowel de Chinese astrologie als de Westerse astrologie heel wat gecompliceerder en verfijnder in elkaar. Over Tibetaanse astrologie kan ik je het boek Tibetan Astrology van Cornu van harte aanraden. (Zie bookshop)  Terug naar boven

RvdZ vraagt: wat zijn nu precies de verschillen tussen astronomie en astrologie?
De astronomie houdt zich bezig met de fysieke verschijnselen aan de hemel, en de astrologie geeft er betekenis aan (interpreteert deze). -Terug naar boven

Verschillende mensen vroegen in 2002 (alsof het een scriptieonderwerp was of zo) : wat is het nut van de astrologie eigenlijk?
Een van de emailcursisten heeft zich met die vraag beziggehouden en zijn heel leuke artikel kun je lezen op deze pagina. -Terug naar boven


Christa vraagt: ik ben geboren om 19:00 uur maar wie heeft dat tijdstip eigenlijk vastgesteld? De dokter? En als hij nu 2 minuten later gekeken heeft? Men kan een horoscoop toch nooit helemaal exact berekenen of wel? Scheelt het veel als iemand 2 minuten later geboren is?

Dag Christa: voor een psychologische duiding van je horoscoop maakt 2 minuten tijdsverschil niet zo heel veel uit, maar voor heel exacte wetenswaardigheden wel. Zo kun je ook onderscheid maken tussen bijvoorbeeld tweelingen, die 2 minuten na elkaar geboren zouden zijn: dan komt het echt op de seconde nauwkeurig aan! Het is waar dat veel geboortetijden ietsjes zijn afgerond, mijn ervaring is dat de geboortetijden van de laatste 20-30 jaar behoorlijk nauwkeurig zijn! Maar het is in sommige gevallen heel eenvoudig om te kijken of een horoscoop "loopt" door naar bepaalde gebeurtenissen in het verleden te kijken, en de horoscoop dan iets bij te stellen. Voor sommige cruciale gebeurtenissen maakt een tijdsverschil van 4 minuten in tijd, 1 jaar verschil uit wanneer een "aspect" exact wordt, en daarmee een proces start, dat overeen kan komen met een uiterlijke gebeurtenis. Twee minuten geboortetijd levert dan een verschil op van 6 maanden. Als je consequent een aantal gebeurtenissen uit het verleden met een tijdsverschil van circa 6 maanden waarneemt, kun je dus heel makkelijk de horoscoop bijstellen. Ik ga er persoonlijk wel van uit, dat het niet echt om gebeurtenissen gaat in het leven maar om groeiprocessen, die wel door uiterlijke gebeurtenissen op gang gezet kunnen worden. Ik hanteer het idee dat elk groeiproces circa 9 maanden nodig heeft, net zoals een baby die geboren gaat worden 9 maanden nodig heeft. Je hebt : de gebeurtenis, de verwerking, en het resultaat van het groeiproces. Terug naar boven


HP vraagt: Hoe zit het met de erfelijke overdracht, van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten van ouder op kind, terwijl ze beide totaal verschillende sterrenbeelden hebben. En hoe zit het dan met overeenkomstige eigenschappen in karakter.

Dit is een interessante vraag. Om te beginnen: een sterrenbeeld is niet de juiste benaming, zie het laatste artikel onderaan deze pagina, een sterrenbeeld is een grove vertaling van het engelse "sign" What's your sign?", hetgeen een afkorting is van Sunsign, hetgeen letterlijk zonneteken betekent. Een "sterrenbeeld" dus (oftewel Zonneteken) geeft aan waar de Zon zich bevond op het moment van iemand's geboorte. Maar elke Waterman (elke Zon in Waterman) heeft ook nog een Maan, Venus, Mars en alle andere planeten van het zonnestelsel ergens in de horoscoop staan, en vanwege de voortdurende omloop van alle planeten, zal geen enkele Waterman alle planeten op dezelfde plek hebben staan. Dan komt er nog een faktor bij: de aarde zelf draait eens in de 24 uur rond, en ziet elk moment een ander deel van de hemel boven de horizon opkomen, de oriŽntatie in de horoscoop van al die planeten is dus om de zoveel minuten anders. Met andere woorden, elke horoscoop is geheel uniek. En toch zijn er dingen die we met elkaar delen. Elke familie vertoont vaak opvallende overeenkomsten in de horoscoop, maar niet omdat ze hetzelfde zonneteken hebben: soms komt het zonneteken terug in de Ascendant (het rijzende teken) van een kind, of in de Maan. En verder zijn er nog planeetcombinaties, hele complexen van planeten, die veel belangrijker zijn in verband met heel gedetailleerde uitingsvormen hier op de aarde, zoals een bepaalde vorm van ziekte, of een bepaalde aanleg. Ik denk zelf wel dat hartziekten- of vaatziekten terug te vinden zijn in horoscopen op diverse manieren als het zich voordoet. In dit verband is het bijvoorbeeld op zich al interessant om vast te stellen dat het teken Leeuw bij het hart hoort. Een hele generatie mensen, geboren tussen 1939 en 1956 heeft de planeet Pluto in het teken Leeuw staan. Pluto is het principe van metamorfose, van dood en wedergeboorte, in de astrologie. Het is met name sinds deze tijd (het tijdsbeeld) en voor deze generatie mensen dat het principe van het "hart" belangrijk is, in alle opzichten. Niet alleen vanwege hart-en vaatziekten, ook in positieve zin. Pluto is de verst weg staande planeet, en zijn omloopbaan is langer dan alle andere planeten, zodat deze planeet het sterkst het tijdsbeeld bepaalt, en bovendien voorkomt in de horoscopen van hele generaties mensen. EN voorkwam in een bepaalde tijdsperiode, interessant genoeg in die periode dat hart-en vaatziekten voor het eerst doodsoorzaak nummer 1 werden. Maar nu terug naar de filosofie over erfelijkheid in het algemeen, en horoscopen:

Ik ga zelf uit van een wereldbeeld wat er rekening mee houdt, dat onze essentie opnieuw kan reÔncarneren. Onze ziel trekt een bepaald "jasje" aan, een lichaam, in een bepaald leven, verlaat het dan weer, en kan een ander "jasje" aantrekken in een andere situatie. Ik denk dat wij als ziel die gaat reÔncarneren bij een bepaalde familie, aangetrokken worden tot bepaalde energieŽn die in de familie aanwezig zijn, dat er met andere woorden sprake is van een wederkerige resonantie. Het lijkt erop alsof we erfelijk belast worden met genen die al in de familie spelen, maar ik denk dat er eveneens sprake is van resonantie met onze ziel, die dat bepaalde DNA patroon, of die intelligente structuur, herkent omdat deze ook bij ons hoort. En ik denk dat elk kind potentieel het antwoord of de oplossing in zich draagt van een stukje van het probleem van de familie (of een stukje wereldgeschiedenis) - we proberen het telkens opnieuw zou je misschien wel kunnen zeggen, om oplossingen aan te dragen voor bepaalde energieŽn die moeilijk zijn in een bepaalde familie.

Zoals je ziet, is dit een heel interessant filosofisch probleem, erfelijkheid en astrologie. Het bestuderen van de astrologie verandert je levensbeeld, het verandert je ideeŽn over hoe het zit met bepaalde dingen in het leven, en het is heel moeilijk om vanuit een op astrologie gebaseerde filosofie, de link te leggen naar een wereldbeeld dat geen rekening houdt met de resonantie tussen het "Zo Boven Zo Beneden". Ik hoop in ieder geval je vraag een klein beetje belicht te hebben. Terug naar boven

BD vraagt: Hoe heet het als de Maan voor het eerste of laatste kwartier staat, dus als de Maan bijv. een paar dagen later staat dan het Laatste kwartier? Hoe heet dat? Alvast bedankt.

We kennen in het Nederlands alleen de aanduidingen Nieuwe Maan, Eerste Kwartier, Volle Maan en Laatste Kwartier: 4 fasen in een cyclus. Daarnaast kennen we de begrippen Wassende en Afnemende Maan. In feite is een Wassende Naam de naam voor de hele duur tussen de Nieuwe en Volle Maan en de Afnemende Maan de naam voor de hele duur tussen Volle Maan en Nieuwe Maan.. In het Engels zijn er echter namen bekend voor alle 8 fasen, dus ook de tussenliggende fasen - deze komen overeen met een afstand tussen de Zon en de Maan van 45, resp. 135 graden. Voor twee van deze fasen heb ik de naam wassende en afnemende Maan gebruikt. Voor de twee andere fasen zoeken we nog steeds een passende Nederlandse vertaling!

Engelse naam Aspect Nederlandse naam Sleutelwoord
New Moon 0 graden (conjunctie) Nieuwe Maan Ontwaken
Crescent Moon 45 graden (halfvierkant) Wassende Maan Uitbreiding
First Quarter 90 graden (vierkant) Eerste Kwartier Aktie
Gibbous Moon 135 graden (anderhalfvkt) Naamloos Overwinning
Full Moon 180 graden (oppositie) Volle Maan Vervulling
Disseminating Moon 135 graden (anderhalfvkt) Afnemende Maan Aantonen
Last Quarter 90 graden (vierkant) Laatste Kwartier Herorientatie
Balsamic Moon 45 graden (halfvierkant) ""balsemieke Maan"????? Loslaten
(New Moon) (0 graden - conjunctie) (Nieuwe Maan) (Ontwaken)

HN vraagt: Wat zijn de belangrijkste kernwoorden van het Aquariustijdperk?

Groepsbewustzijn met respect voor het individu. Het lijkt paradoxaal: de 'groep' is het tegenovergestelde van 'het individu', maar in wezen functioneert een groep pas echt goed als er onderling respect is voor elkaar's individualiteit. Dit lijkt het fundamentele leerproces van het Watermantijdperk te zijn. In het Vissentijdperk ging het 'individu op in het collectief', het sleutelwoord was Overgave. In het Watermantijdperk gaat het om individualisatie, om het jezelf zijn, en er achter te komen dat onze unieke individualiteit heel erg verbonden is met de individualiteit van de ander. We globaliseren JUIST doordat we meer en meer onszelf worden en mogen zijn, en er respect is of gaat komen voor verschillende uitdrukkingsvormen van een en het zelfde.
Eenheid in verscheidenheid dus.
Terug naar boven


Henk: Is er een verband tussen het zogenaamde bioritme van een mens en de horoscoop?

Het fysieke ritme van 23 dagen zou overeen behoren te komen met de planeet Mars, het intellectuele ritme van 33 dagen met de planeet Mercurius en het emotionele ritme van 28 dagen met de Maan. De Maan gaat inderdaad in 28 dagen rond de Aarde heen, heeft dus inderdaad een ritme van 28 dagen en beheerst inderdaad onze emoties. Mercurius gaat echter in 88 dagen om de Zon heen en Mars heel wisselend, gemiddeld  om de 2 jaar. Het rekenkundige verband is wat moeilijker te vinden, alleen het archetypische verband (onze activiteit en energie = Mars in de horoscoop, ons denken = Mercurius in de horoscoop) bestaat. (Als er astrologen zijn die hier meer informatie over hebben hou ik me overigens aanbevolen, J.) Terug naar boven


EP las dat in december 2006 alle planeten in 1 lijn staan en vraagt welke invloeden dit geeft, onder meer op het weer over de hele wereld:

Rond de Nieuwe Maan in december 2006 staan er een heleboel (niet alle) planeten in het dierenriemteken Boogschutter. De Zon en de Maan staan samen op de 29e graad van Boogschutter, Pluto op de 27e graad, en Mercurius, Mars en Jupiter staan in Boogschutter. Je mag tegen die tijd verwachten dat het nu al zichtbare fenomeen van evolutie van het teken Boogschutter (doordat Pluto in Boogschutter staat) een enorme impuls krijgt. Het heeft te maken met globalisering, toekomstgerichtheid, nieuwe vormen van reizen (ruimte-reizen, hotels op de Maan?) , snellere vormen van reizen, en mogelijk denken we tegen die tijd aan een wereldtaal, ongetwijfeld in gang gezet door het internet.

Het lijkt op een enorme impuls vooruit, na de overgang van deze naar de volgende eeuw, die nogal wat economische aanpassingen te zien zal geven, ook richting meer globalisering, en internationalisering. In Mei 2000 zal er eerst een heel andere samenballing van planeten zijn, in het teken STIER: op 4 mei is er dan een Nieuwe Maan in Stier, met Mercurius en Venus tevens in Stier, en een Jupiter/Saturnus conjunctie die maand in het teken Stier: de aandacht voor de natuurlijke omgeving zal eerst weer sterker worden, en bovendien luidt elke Jupiter/Saturnus conjunctie een nieuwe economische twintigjarige cyclus in . Het ziet er naar uit, dat in die maand veel mensen vorm gaan geven aan een nieuw leven, na alle transities van 1999 en het begin van 2000, om tegen 2006 terug te keren (in een nieuwe vorm) naar het optimisme van Boogschutter dat ook dit jaar (1998) sterk waarneembaar is. En evenals dit jaar mag je wat het weer betreft opwarming verwachten: Boogschutter behoort tot het element Vuur (we zagen nogal wat bosbranden in de afgelopen periode die eigenlijk alleen (voor wat BraziliŽ betreft) door sjamanen bedwongen kon worden, door regenrituelen te houden. Terug naar boven


Mijn vraag is: Kan een vrouwelijke Stier een goede relatie hebben met een mannelijke Waterman???
Dergelijke vragen kreeg ik ook heel veel toen ik nog een radioprogramma maakte over astrologie, en dat betekent dat er nog steeds heel veel mensen zijn, die denken dat relaties afgelezen kunnen worden van hun "sterrenbeelden". Of dit nu om een Maagd met een Tweelingen, een Stier met een Waterman, een Schorpioen met een Vissen gaat of wat dan ook, juist en met name in relatieastrologie, is niet de Zon van de ene persoon (het zogenaamde "sterrenbeeld") en de Zon van de andere persoon belangrijk, maar de Maan van de ene en de Zon van de ander. Om mee te beginnen. De Ascendant-Descendant tekens zijn belangrijk, de composite is belangrijk (de relatiehoroscoop) en nog zo een aantal factoren... Het allerbelangrijkste is echter of je van die andere persoon houdt... en dan kunnen ALLE HOROSCOPEN met elkaar samengaan!! Het CHTA kan je een korte horoscoopbeschrijving leveren op basis van je individuele geboortegegevens (geb. datum, geb. plaats, en exacte geb. tijd) met betrekking tot "welke tekens het beste bij je passen", zie deze pagina.

AG vraagt: Ik studeer zelf al 3 jaar astrologie. Nu is mijn vraag: kun je een overlijden van iemand in de horoscoop zien Naar welke planeten, ascepten, huizen etc. kijk je dan. Ik wacht op uw antwoord.
De symbolen in een horoscoop kunnen op zoveel verschillende manieren uitwerken. Na elke dood volgt een soort van wedergeboorte, en in een horoscoop alleen kun je het verschil niet zien tussen een transformatieproces waarbij iemand volkomen verandert en als het ware een nieuw leven begint IN dit leven, of dat het om een fysieke transformatie (de dood en een wedergeboorte op een ander plan) gaat. Astrologen vinden het bovendien niet ethisch om dergelijke voorspellingen te doen, dus ze onthouden zich er ook van.


 

 • WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN STERRENBEELD EN EEN DIERENRIEMTEKEN?


  Het woord "Sterrenbeeld" is in feite een foutieve benaming voor je Zonneteken. Alle planeten in het zonnestelsel draaien in ongeveer hetzelfde vlak om de Zon heen, bijna als een grammofoonplaat. Om de posities van de planeten (en de Maan en de Zon) te meten, projecteren we een cirkel om de Aarde heen, die overeenkomt met het Pad dat de Zon (ogenschijnlijk) aflegt rond die Aarde (dus zoals wij dat hier ervaren).

  We zetten dan de Aarde in het midden om onze belevingswereld van de planeten af te beelden, m.a.w. hoe de planeten stonden ten opzichte van de Aarde op een bepaald moment (bijvoorbeeld een geboortemoment).

  Het 'pad" dat de Zon aflegt in een jaar tijd, voert gedeeltelijk over het Zuidelijk Halfrond heen (als het hier herfst en winter is) en gedeeltelijk over het Noordelijk hafrond heen (als het hier lente en zomer is). Het punt waarbij de Zon aan het begin van de lente precies verandert van het Zuidelijk naar het Noordelijk halfrond (gemeten om 12 uur 's middags -- de hoogste stand van de Zon op een dag) is als beginpunt genomen en dat beginpunt is dan het begin van het teken Ram. Circa 30 dagen later is de Zon al weer ietsjes Noordelijker gekomen. en dan begint het teken Stier. Weer circa 30 dagen later is de Zon weer wat Noordelijker gekomen en dan begint het teken Tweelingen. Vervolgens komt de Zon op het meest Noordelijke punt --: en dat wordt dan het teken Kreeft genoemd en op dat punt gekomen keert de Zon ook weer terug, legt de weg terug af om weer meer naar het Zuiden te gaan. Dat omkeerpunt heet de Kreeftskeerkring.

  De tekens van de dierenriem zijn dus in overeenstemming gebracht met de loop van het jaar, de seizoenen, die afhankelijk zijn van waar de Zon zich bevindt op zijn jaarlijkse ronde om de Aarde heen.

  Een sterrenbeeld is een groepering van sterren die bepaalde beelden oproepen. Inderdaad bestaan de sterrenbeelden Ram, Stier, enzovoorts ook. Zo'n grofweg vierduizend jaar geleden meende de mens dat hij precies op de plek aan de hemel waar de Zon zich bij het begin van de lente bevond een groep sterren kon waarnemen die op een 'Ram' leken. Of dat deel van de dierenriem nu "Ram" heet omdat TOENTERTIJD het sterrenbeeld Ram op dat punt stond ('achter' de Zonnebaan als het ware, daar waar de Zon zich in de lente bevond voor ons oog) is niet echt bekend, maar het is wel waarschijnlijk.

  De Aarde zelf staat, zoals je misschien weet, nogal SCHUIN en wandelt met een hoek van ca. 27 graden in een baan om de Zon. Die hoek, die schuine stand, is echter niet constant: de polen van de Aardbol bewegen in de loop van de tijd, een heel klein beetje maar, zo weinig dat het tot in het begin van onze jaartelling duurde, dat mensen (Hipparchus om precies te zijn) merkten dat een bepaalde groep sterren helemaal niet waarneembaar was waar ze volgens overlevering op een bepaald moment in het jaar vroeger ooit wel stonden. Dit 'tollen' van de aardas gaat met een beweging van slechts 1 graad in de 72 jaar. Eens in de grofweg 25900 jaar, maakt de Aarde zo'n rondje om haar eigen as heen voor wat die schuine stand betreft.

  Dit tollen van de aardas is er de oorzaak van, dat na verloop van tijd heel andere sterren bijvoorbeeld de Poolster worden, of heel andere sterren aan het begin van de lente verschijnen op het punt waar 4000 jaar geleden de groepering van de Ramsterren verscheen. Tweeduizend jaar geleden was het al verschoven naar de groepering van de sterren van het Sterrenbeeld Vissen. En binnenkort zal de groep Watermansterren staan waar 4000 jaar geleden op hetzelfde moment in het jaar, de Ramsterren stonden.

  Overigens is dit laatste de reden waarom we het nu over het Watermantijdperk hebben: inderdaad, deze 'grote' tijdperken gaan WEL over de Sterrenbeelden, gaan wel over de werkelijke sterrengroeperingen aan de hemel. Omdat God die sterrenbeelden echter niet van een keurig lijntje voorzag om ons te vertellen waar de ene groep sterren ophoudt en de andere begint, is er niets met zekerheid te zeggen over wanneer het Watermantijdperk nu echt begint (of begon). Voor "gevorderden" staat er een heel artikel over de relatie tussen de sterrenbeelden, de precessie van de equinox en het Watermantijdperk op deze site. Klik hier. 

  Maar terug naar de dierenriemtekens zoals de westerse astrologie deze gebruikt: deze tekens komen tot stand door de jaarcirkel met de vier seizoenen te verdelen in 12 segmenten, in 12 fasen van een cyclus als het ware, beginnend bij Ram en eindigend bij Vissen. En het teken Ram begint altijd als de lente begint, ongeacht welke sterrenbeelden daar nu precies achter staan. Terug naar boven

Vraag van Karen, een Kreeft Sterrenbeeld: ik ben zeer benieuwd hoe het Sterrenbeeld Kreeft is ontstaan.

De afbeelding links is een oude Sterrenkaart van Bode. Zoals je ziet bevindt de tekening van Kreeft zich tussen de Leeuw en Tweelingen in. Het gaat hier telkens om een groepje van sterren aan de hemel, die men in de oudheid contouren gaf, en er beelden in zag, om ze zo te onderscheiden van anderen. Het groepje sterren waar men een Kreeft in meende te zien, werd gestileerd getekend in een hiŽroglyfe -het teken dat we nog steeds voor Kreeft gebruiken en er als volgt uitziet:

 - deze gestileerde afbeelding en de afbeelding van de Kreeft hierboven worden als symbool gezien voor het "vasthouden van water". Kreeft is een waterteken (en ook een dier dat in het water leeft), en water staat symbool voor emoties en herinneringen, die de Kreeft ook koestert. Kreeft probeert ook de familie bij elkaar te houden en te koesteren. Kreeft is het teken van warmte en zorgzaamheid en het bij elkaar houden van het huiselijke bij uitstek. Maar de zolders van het teken Kreeft puilen vaak uit van de herinneringen, want alles heeft wel emotionele waarde, en men kan dan vaak geen afstand doen van iets (vandaar het "vasthouden van emoties", wat ook figuurlijk geÔnterpreteerd kan worden. Overigens is er erg weinig bekend over het daadwerkelijke ontstaan van de Sterrenbeelden, en wanneer ze hun namen kregen. De oerbronnen van de astrologie gaan gewoon terug naar de allereerste tijden: zo gauw de mens de hemel waarnam, in een wereld waar die nog zichtbaar was en niet uit het oog gehouden door flats, gebouwen en smog, ontstond er vanzelf verwondering voor die sterrenhemel, en werd er van alles uit afgelezen. Iedereen die wel eens in weidse vlakten zonder gebouwen en dan vooral dichter bij de evenaar is geweest, kan die ervaring hebben gehad van een overweldigende hemel, die wel betekenis MOEST hebben.

Er is een tentoonstelling met oude sterrenkaarten op deze pagina (Engelstalig)

(©) CHTA 1998/2007, Joyce Hoen DF Astrol S

Wordt (ongetwijfeld) vervolgd.